Výzkum - Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Kód projektuDG16P02R017
Název anglickyViticulture and enology for maintaining and restoring cultural identity wine regions in Moravia
Poznámka
AkronymNAKIVIN
Anotace projektuCílem projektu je výraznou měrou přispět k zachování národního kulturního dědictví v oblasti vinařské kultury, zmapovat, zachovat a ověřit tradiční vinařské technologie (včetně potřebných mikroorganizmů) provázané s regionálními a lokálními zvyky vinařských komunit. S rozmachem fenoménu terroir ve vinohradnictví a vinařství, respektive ve společnosti obecně, se namísto průmyslové uniformity dostává do popředí zájem o původ, originalitu a autenticitu produktu (což dokládá rostoucí zájem o vína VOC v Česku). Tento proces je logicky doprovázen rozvojem lokální i regionální identity nejen samotných vinohradníků a vinařů, nýbrž celých komunit vinařských obcí. Ukazuje se, že termín terroir není dán jen přírodními a technologickými parametry, ale že zahrnuje i kulturní oblast společensko-hospodářských struktur, institucí a zvyků, jež se v čase měnily. Pojem terroir se tak týká nejen věd přírodních a zemědělských, ale i věd společensko-humanitních. Základním cílem projektu je tedy studovat identitu vinařských regionů v souvislosti s terroir a poskytnout nástroje jeho uchování a rozvíjení. A to jak ve smyslu materiálním (tedy cestou separování typických krajových kvasinek a vytvořením kolekce typických a místních odrůd), tak i v kulturním smyslu (identifikovat historické kořeny terroir a určit jeho místo v tradici vinařských regionů na Moravě, studovat architektonické prvky v krajině s důrazem na kulturní hodnoty území v relaci k zaměření projektu, dokumentovat místní tradic, zvyky a folklór).
Anotace projektu anglickyThis project should markedly contribute to the preservation of the national cultural heritage in the domain of the viticulure and to map, preserve and test traditional technologies that are used used in this industry (including necessary microorganisms). Attention will be paid also to their linkage with regional and local customs and habits existing in wine-growing communities. In dependence on the terroir phenomenon that is taking place specifically in the viticulture and oenology (and also in the life of human society in general), the industrial uniformity is being replaced by the interest to identify and specify the origin and authenticity of individual products; this is documented also by an increasing interest in with the certified origin (VOC) in the Czech Republic. The term terroir does not involve only natural and technological conditions and parameters but also those belonging to the domain of cultural, social and economic structures, institutions and habits that changed in time. This means that the word terroir embraces not only natural and agricultural phenomena but also those of social and humanitarian sciences. The core of this project is to study identity of viticultural regions with regard to the terroir and to develop tools enabling its preservation and further development, both in the material sense of this word (on the base of a separation of typical autochthonous yeasts and creation of a collection of typical and local grapevine varieties) and its cultural importance (i.e attention paid to the identification of historical roots of the concept of terroir). It is necessary to specify its position within the framework of Moravian viticultural regions as well as to study individual architectonic elements occurring in the landscape, to define the cultural value of territory and to document local traditions, customs and folklore.
Klíčová slovavinařství; enologie; terroir; historický a kulturní rozvoj; tradice; vinařský zákon a legislativa, autochtonní kvasinky; vinařská technologie
Klíčová slova anglickyviticulture; oenology; terroir; historical and cultural development; traditions; wine law systems and legislation, autochthonous yeasts; traditional wine-making technologies
Období od - do01. 03. 2016 - 31. 12. 2020
PoskytovatelNAKI II - Ministerstvo kultury
OboryAL, Umění, architektura, kulturní dědictví; AB, Dějiny; AC, Archeologie, antropologie, etnologie;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Markel Martin, Ph.D.ŘešitelMasarykova univerzita v Brně
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc.Ing. Sochor Jiří, Ph.D.ŘešitelMendelova univerzita v Brně
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Bušová, I., Paulíček, V., Ježdík, R., Minařík, M., Siglová, M., Fiala, J., Kubizniaková, P., Baroň, M., Sochor, J., Holešinský, R.: Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů pro fermentační technologie. Gfunk č.NAKI-FV-01, 2018.

Výsledky R, software
Citace
Licek, J., Holešinský, R., Baroň, M., Vlk, M., Sedlář, P., Sochor, J., Vontrobová, E., Fidrich, L., Kubizniaková, P., Matoulková, D.,Fiala, J., Malečíková, M., Bušová, I., Sembolová, E., Paulíček, V., Minařík, M.: Autochtonní kvasinky vinařského regionu Morava (software), MK 11903/2021 OVV, 15.2.2021.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Fiala, J., Kubizniaková, P., Matoulková, D., Liček, J., Sochor, J.: Studium identity vinařských regionů. 6. mezinárodní chemicko-technologická konference, Mikulov, 16.-18.4.2018.
Fiala, J., Vontrobová, E., Matoulková, D., Kubizniaková, P., Fidrich, L., Olšovská, J.: Evoluce vinařské kvasinky. EPS Academy - Víno - věda, historie, současnost, Most, 22.3.2018.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Vontrobová, E., Kubizniaková, P., Fiala, J., Sochor, J., Matoulková, D.: Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies. KVASNÝ PRŮMYSL 65(1): 38-45, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.38 .

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Minařík, M., Píštěk, V., Paulíček, V., Ježdík, R., Fiala, J.: EPS Academy - Víno - věda, historie, současnost. CST, 22.3.2018 - 22.3.2018, Hotel Benedikt, Most, ČR.

Výsledky J-ost, odborný recenzovaný článek neevidovaný ve WoS ani Scopus
Citace
Vontrobová, E., Fidrich, L., Kubizniaková, P., Fiala, J., Sochor, J., Baroň, M., Matoulková, D.:Možnosti využití původních druhů kvasinek pro výrobu terroir vín. KVASNÝ 2(4): 13-17, 2020.
Vontrobová, E., Kubizniaková, P., Fiala, J., Štulíková, K., Matoulková, D., Sochor, J., Baroň, M.:Využití lyofilizačních technik pro konzervaci autochtonních druhů kvasinek při výrobě původních vín. KVASNÝ 1(6): 12-18, 2019.