Výzkum - Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

Kód projektuDG18P02OVV067
Název anglickyCulinary Heritage of the Czech Lands: Memory, Presentation and Education
Poznámka
AkronymKULIDĚD
Anotace projektuCílem projektu je dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů. S využitím aplikovaného výzkumu bude vytvořena metodika dokumentace kulinárního dědictví v českých zemích a odborné pubikace; připraveno bude spektrum vzdělávacích výstupů s cílem prohloubit znalosti uživatelů a vytvářet pozitivní vztah k místu, regionu a minulosti: specializovaná mapa prezentující na pozadí kulturně historických regionů, etnografických oblastí a administrativně správních celků ČR vybrané aspekty vývoje stravování, nápojové kultury a gastronomie; specializované výstavy s kritickými katalogy; výukové audiovizuální výstupy; konference a odborné workshopy. Prostřednictvím analytického výzkumu a vývoje, experimentálních a výukových workshopů budou: ověřeny možnosti implementace původních receptur a technologie přípravy do současné regionální praxe s cílem jejich uchování jako kulturních hodnot; posílena edukace kulinárního dědictví u studentů, veřejnosti a pracovníků z praxe s cílem vnímání kulinárních tradic, rozvoje národní gastronomie a cestovního ruchu. Pro zajištění cílů bude probíhat interdisciplinárně zaměřená dokumentace kulinárního dědictví historických zemí (Čechy, Morava, Slezsko) a jeho současné prezentace prostřednictvím odborných i profesních aktivit.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is documentation, research, presentation and education of the values of historical regional and local culinary heritage of the Czech Lands reflecting the elements of national and cultural identity that is threatened in the natural environment by the influence of globalisation and cultural transfer resulting from the modern lifestyle; further aims include creation of prerequisites for identification of traditional regional dishes and drinks, and their application in contemporary practice and recognition on the basis of regional/national products. Based on the applied research, a methodology of documentation of culinary heritage in the Czech Lands will be created as well as professional publications; a wide range of educational outputs will be prepared with the aim to deepen the knowledge of users and to create a positive relation to place, region and past: a specialised map presenting selected aspects of the development of catering, beverage culture and gastronomy on the background of cultural-historical regions, ethnographic areas and administrative units of the Czech Republic; specialised exhibitions with critical catalogues; educational audio-visual outputs, a conference and workshops. Analytical research and development, experimental and educational workshops will: verify possibilities of implementation of the original recipes and methods of preparation in contemporary regional practice with the aim of their preservation as cultural values; strengthen education of students, general public and professionals concerning culinary heritage with the aim of culinary tradition perception, development of national gastronomy and tourism. To secure the aims, interdisciplinary focused documentation of culinary heritage of historical lands (Bohemia, Moravia, Silesia) as well as its contemporary presentation by means of specialised as well as professional activities will be carried out.
Klíčová slovaČechy; Morava; Slezsko; Kulturní dědictví; Kulinární dědictví; Gastronomie; Regionální identity; Národní identity; Vzdělávání; Prezentace
Klíčová slova anglickyBohemia; Moravia; Silesia; Cultural Heritage; Culinary Heritage; Gastronomy; Regional Identities; National Identities; Education; Presentation
Období od - do01. 03. 2018 - 31. 12. 2022
PoskytovatelNAKI II - Ministerstvo kultury
OboryAL, Umění, architektura, kulturní dědictví; AB, Dějiny;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Mgr. Burian Ondřej, ŘešitelNárodní zemědělské muzeum Praha
prof. PhDr. Korbelářová Irena , Dr.ŘešitelSlezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Kahánková Martina, Člen řešitelského týmuSlezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta
RNDr. Dienstbier Miroslav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc. Ing. Hán Jan , Ph.D. ŘešitelVysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Mgr. Frantík František, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Holub, P., Fiala, J.: Regional differences of beer styles in early modern Europe. KVASNY PRUMYSL 68(1): 572-584, 2022, DOI:10.18832/kp2021.67.572.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Fiala, J., Hán, J., Sobotková, J., Korbelářová, I.: Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím. EUR, 7.9.2021 - Želiv, ČR.

Výsledky x-6, ostatní výstupy - nezařaditelné do uvedených druhů
Citace
Hán, J., Vinš, Z., Korbelářová, I., Dluhošová, R., Morávková, N., Kondrová, M., Fiala, J., Nejdl, J.: Gastronomické poklady českých zemí. Audiovizuální tvorba (recenzováno). 2021.

Výsledky J-ost, odborný recenzovaný článek neevidovaný ve WoS ani Scopus
Citace
Holub, P., Fiala, J.:Regionální odlišnosti pivních stylů v novověké Evropě. KVASNÝ 3(2): 12-19, 2021. Prozatím zamítnutý výsledek k projektu MK0.