Výzkum - Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie

Kód projektuTH04030119
Název anglickySenzomics as the control element of wine technology
Poznámka
AkronymNOS
Anotace projektuV rámci projektu bude experimentálním způsobem zjištěn rozsah uplatnění senzomiky v rámci celé technologie výroby vína. Na rozdíl od senzorické analýzy hotového vína, která pasivně hodnotí konečný produkt, se zde očekává možnost aktivně využít možnosti moderního analytického oboru se zcela zjevným úmyslem zdokonalit technologii výroby vína orientací na chuťovou atraktivitu produktu, její reprodukovatelnost a udržitelnost technickou a technologickou cestou. Cílem projektu je koncept vinařské technologie řízený senzomicky, adaptace a zdokonalení senzomických metod pro tyto účely a úprava technických systémů vinifikace a odběru vzorků, která zajistí uplatnění nálezů a zjištění získaných interpretací senzomických dat.
Anotace projektu anglickyThe goal of the project will experimentally determine the scope of sensomics application within the entire wine production technology. Unlike sensory analysis of finished wine that passively evaluates the final product, it is expected to be able to actively exploit the potential of a modern analytical field with a clear intention to improve the wine production technology by focusing on product attractiveness, reproducibility and sustainability in a technical and technological way. The aim of the project is the concept of sensory-influenced winemaking technology, adaptation and improvement of sensory methods for these purposes and the modification of technical systems of winemaking and sampling, which will ensure the application of the findings obtained by interpretations of sensomics data.
Klíčová slovavíno; senzomika; vinařská technologie; senzorická analýza
Klíčová slova anglickywine; sensomics; winemaking technology; sensory analysis
Období od - do01. 01. 2019 - 31. 12. 2022
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EI, Biotechnologie a bionika; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Štěrba Karel, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Jandovská Vladimíra , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Dušek Martin, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ježdík Richard, ŘešitelEPS Biotechnology, s.r.o.
RNDr. Vrzal Tomáš, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Zušťáková Veronika, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace