Výzkum - Vývoj analytických metod pro zvýšení efektivity surovinové a procesní kontroly českého sladařství a pivovarství

Kód projektuTJ02000296
Název anglickyDevelopment of analytical methods for the enhancing the effectivity of raw material and process control of Czech malting and brewing
Poznámka
AkronymINOPIV
Anotace projektuCílem projektu je vývoj a aplikace analytických metod, které zvýší efektivitu surovinové a procesní kontroly v oblasti sladařství a pivovarství, s reálným přesahem mimo uvedené obory. V projektu jsou koncipovány tři výzkumné směry; 1) Surovinové a procesní kontaminanty, 2) odrůdová čistota ječmene/sladu, 3) diagnostika anaerobních bakterií. Spojujícím prvkem je význam a kvalita surovin a hotového piva jako důležitého prvku hospodářství a exportního artiklu. Vyvinuty budou metody pro stanovení látek definovaných souhrným pojmem ATNC (apparent total nitroso compounds) a pesticidů. Vyvinuta bude metoda pro spolehlivé stanovení odrůdové čistoty sladu. Vyvinut bude kit na kultivační bázi, pro diagnostiku kontaminant pivovarské výroby, s aplikací i v oblasti environmentálního inženýrství.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is the development and application of analytical methods, which will increase the efficiency of raw and process control in the area of malting and brewing, with a real overlap outside the mentioned fields. Three research directions are conceived in the project; 1) Raw materials and process contaminants, 2) Barley / Malt variety, 3) Diagnosis of anaerobic bacteria. A connecting element is the importance and quality of raw materials and finished beer as an important element of the economy and export article. Methods for the determination of substances defined by the generic term ATNC (apparent total nitroso compounds) and pesticides will be developed. Cultivation-based kit for diagnostics of anaerobes will be developed (also applicable in environmental engineering).
Klíčová slovaProcesní a surovinové kontaminanty; odrůdová čistota; anaerobní kontaminace.
Klíčová slova anglickyProcess and raw material contaminants; varietal purity; anaerobic contamination.
Období od - do01. 06. 2019 - 31. 05. 2021
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Lhotská Kristina, Další řešitelTERAMED, s.r.o.
Ing. Mikeš Jiří, MBAČlen řešitelského týmu – tutorTERAMED, s.r.o.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Musilová Markéta, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Jandovská Vladimíra , ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Malečková Michaela, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Vrzal Tomáš, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Zušťáková Veronika, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Pernica Marek, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Brožová Martina, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Fiala Jaromír, Ph.D.Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Aparatura pro stanovení ATNC (celkových zdánlivých N-nitroso sloučenin). Gfunk. č. VÚPS/INOPIV/G/2021, 2021.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Dušek, M., Jandovská, V., Zušťáková, V.: Stanovení residuí pesticidů metodou LC-MS v pivu, cideru, míchaných nápojích na bázi piva (Akreditovaná metodika). Osvědčení o akreditaci č. 612/2020 (Akreditace metody podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018), 13.10. 2020.
Jandovská, V., Pernica, M., Musilová, M., Dušek, M.: Metodika identifikace odrůdy sladovnického ječmene v jednodruhových sladech metodou HPLC-MS/MS. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (UKZUZ 033897/2022), 2022. ISBN 978-80-86576-30-5.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Vrzal, T., Malečková, M., Olšovská, J.: Miniaturized and improved method for Apparent Total N-Nitroso Compounds determination in beer. KVASNÝ PRŮMYSL 67(5): 498-502, 2021, DOI:10.18832/kp2021.67.498 .

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Jandovská, V., Dušek, M., Ščigelová, M.: Stanovení odrůd sladovnického ječmene a odrůdové čistoty vyrobeného sladu pomocí LC HRMS (poster). 21. Škola hmotnostní spektrometrie, Srní, 13. - 18. září 2020.