Výzkum - Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu

Kód projektuFV40421
Název anglickyRecycling of technological waters in the beverage industry
Poznámka
AkronymFILTRACE
Anotace projektuProjekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti čištění vody v pivovarnických procesech. Cílem je řešení konstrukce filtračního zařízení určeného k čištění procesních a oplachových vod malých a středně velkých pivovarů. Klíčovou součástí zařízení bude regenerovatelný nanovlákenný membránový filtr. Zařízení bude v rámci výzkumu a vývoje dlouhodobě (v řádu měsíců) poloprovozně a provozně modifikováno a testováno v reálném prostředí. Zkušenosti získané při vývoji zařízení budou využity pro další vývoj v oblasti čištění procesních vod v potravinářském průmyslu. Projekt přispěje k rozvoji odborných zkušeností a výrobních aktivit malé firmy Bazénplast s.r.o., která v posledních letech významně rozšiřuje svou působnost na trhu, především v oblasti výroby a instalace čistíren odpadních vod. Významnou výhodou pro hlavního koordinátora je i skutečnost, že se bude jednat o zařízení, jejichž instalace a využití bude celoroční (na rozdíl od většiny venkovních bazénových technologií), což umožní kromě rozšíření výrobního portfolia rovnoměrné vytížení všech výrobních i montážních kapacit firmy. Dalším, velice významným cílem řešení projektu, je ochrana životního prostředí. Upravené vody bude možné opětovně několikanásobně využít ve výrobním provozu. Takto bude výrazně snížena současná spotřeba pitné vody. Vyčištěné užitkové vody budou několikanásobně použity pro oplachy a k likvidaci budou vypouštěny jen vody, které nesplní svoji kvalitou opětovné použití.
Anotace projektu anglickyThe project is focused on the research and development of the remediation of industrial waters in breweries. The aim of the project is the design and construction of filtration device tailored for use in the small and middle-sized breweries. The key component of the technology is be based on cleanable nanofiber filter membrane. The developed filtration device will be subsequently optimized and tested in the real industrial environment. Empirical know-how will be adapted for further optimization for the specific requirements of other industrial wastewater remediation processes mainly in the food processing industry. Project will contribute to the advancement of the manufacture capabilities of small company Bazénplast s.r.o., which increased its activity on the market substantially in the last years and now seeks new development products, especially in the field of waste water remediation. Bazénplast s.r.o. is considering the implementation of the filtration process in its service trade activities. The substantial benefit for the project leader is the fact,that the developed device will be applicable yearly (in opposite to standard outdoor swimming pool technologies), which will positively affect the construction and assembly capacities of the company. The aim of the project also contributes to the environment protection. Remediated industrial water will be repeatedly usable in the industrial process, which will reduce the consumption of fresh drinking water. Cleaned industrial waters will be used several times for rinsing and will be disposed only when the quality of the water doesn´t accomplish the required criteria.
Klíčová slovananovlákenná membrána; čištění vody; filtrace; životní prostředí; potravinářský průmysl; funkční vzorek; prototyp
Klíčová slova anglickynanofiber membrane; water treatment; filtration; environment; food industry; functional sample; prototype
Období od - do01. 05. 2019 - 30. 10. 2022
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Hlubuček Zbyněk, Řešitel - koordinátorBAZÉNPLAST s.r.o.
prof. Ing. Maryška Jiří, CSc.Další řešitelTechnická univerzita v Liberci
RNDr. Dienstbier Miroslav, Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Maryška, J., Hlubuček, Z., Henrych, M., Matoulková, D., Brányik, T.: Recyklace technologických vod v pivovarském průmyslu filtrací. KVASNÝ (2): .........-........., 2022.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Hartman, I., Maryška, J., Hlubuček, Z., Slabý, M., Brányik, T.: Změny parametrů klíčení sladovnického ječmene při použití recyklované máčecí vody (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Maryška, J., Hlubuček, Z., Hernych, M., Slabý, M., Matoulková, D., Brányik, T.: Recyklace technologických vod v pivovarském průmyslu (poster). 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.