Výzkum - Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva.

Kód projektu304011P506
Název anglickyResearch and determination of the suitable varietal composition of spring barley with the required malting quality for areas more frequently affected by drought for malt and beer producers.
Poznámka
AkronymINTEREG
Anotace projektuProjekt je zaměřen na využití genetických zdrojů (krajových a starých odrůd) ječmene cílovou skupinou malých a středních podniků (SMEs) z oblasti pivovarství, sladařství a šlechtění ječmene. U genetických zdrojů bude sledována sladovnická a v některých případech i pivovarnická kvalita a agronomické a fyziologické vlastnosti ve vztahu k odolnosti vůči suchu. Projekt umožní SMEs vyvíjet inovované výrobky na bázi starých odrůd ječmene a využívat staré odrůdy ve šlechtitelských programech. Projekt přispívá k naplnění regionálních potřeb a schválených strategií rozvoje příhraničních krajů Slovenské republiky a České republiky – rozvojem podnikatelských aktivit, zvýšením konkurenceschopnosti a zvýšením zaměstnanosti v příhraničních regionech.
Anotace projektu anglickyThe project focuses on the use of genetic resources (of landraces and old varieties) of barley by a target group of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the field of brewing, malting and barley breeding. Genetic resources will be monitored for malting and, in some cases, brewing quality and agronomic and physiological properties in relation to the resistance to drought. The project will enable SMEs to develop innovative products based on old barley varieties and use old varieties in breeding programs. The project will contribute to meeting regional needs and approved development strategies of the border regions of the Slovak Republic and the Czech Republic - by developing business activities, increasing competitiveness and increasing employment in the border regions.
Klíčová slovaJečmen; sladovnická kvalita; suchovzdornost; šlechtění; genetické zdroje
Klíčová slova anglickyBarley; malting quality; drought tolerance; breeding; genetic resources
Období od - do01. 11. 2019 - 30. 09. 2021
PoskytovatelMinisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GM, Potravinářství; GB Zemědělské stroje a stavby;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Mgr. Pernica Marek, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc.RNDr. Ondrejovič Miroslav, PhD.Člen rady projektuUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Boško Rastislav, Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kovács František, CSc.Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Musilová Markéta, Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing.Mgr. Babulicová Mária, PhD.Člen rady projektuNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Babulicová , M., Psota, V., Ondrejovič, M.: Hodnotenie starých odrôd jačmeňa pre pestovanie v suchých oblastiach. Roľnícké noviny 92(37): 14, 2021.
Babulicová , M., Psota, V., Ondrejovič , M.: Staré odrody jačmeňa jarného vhodné pre oblasti častejšie postihované suchom. Agroporadenstvo (on-line): http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=84&article=2363, 2021.
Babulicová, M., Psota, V.: Staré odrody jačmeňa jarného a ich tolerancia k suchu. Naše pole 26(1): 24-27, 2022.
Psota, V.: Minipivovary otevírají časové schránky. Retail News 11(9): 69, 2021.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V., Bojnanská, K., Musilová, M., Némethová, M., Ondrejovič, M.: Kvalita historických odrůd ječmene. 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Psota, V., Musilová, M.: Výroba a kvalita sladu ze starých odrůd. Seminář v rámci projektu Interreg V-A - Slovakia-Czech Republic 2014-2020, Záhlinice, 21.11.2019.
Psota, V., Musilová, M., Némethová, M.: Sladovnická kvalita odrůd ječmene . Seminář: Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa, Trnava, Piešťany, Brno, 11. 06. 2021.
Běláková, S.: Chemická analýza piv. Seminář: Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa, video-konference Trnava, Piešťany, Brno, 11. 06. 2021.
Pernica, M.: Senzorická analýza pív . Seminár: Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa , video-konference Trnava, Piešťany, Brno, 11. 06. 2021.
Slabý, M.: Prednáška k degustácii experimentálnych nápojov. Seminár: Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa, video-konference Trnava, Piešťany, Brno, 11. 06. 2021.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Némethová , M., Psota, V., Musilová, M., Babulicová, M., Ondrejovič , M.: Sladovnícka kvalita vybraných odrôd jačmeňa od 19. století po súčasnosť (poster). Mezinárodní konference - Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno, recenzovaná vědecká příloha, Úroda 12, roč.LXIX, p. 665 – 670, ISSN 0139–6013, 18.11.2021.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Psota , V., Babulicová, M., Ondrejovič, M.: Staré odrůdy ječmene patří k našemu dědictví. Československá pivovarsko – sladařská ročenka 2022. pp. 22-24, ISBN 978-80-87091-94-4.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Psota, V., Musilová, M.: Využití sladu ze starých odrůd ječmene v minipivovarech. EUR, 21.11.2019, Záhlinice, ČR.

Výsledky x-6, ostatní výstupy - nezařaditelné do uvedených druhů
Citace
Némethová , M., Psota, V., Musilová, M., Babulicová, M., Ondrejovič, M.: Sladovnícka kvalita vybraných odrôd jačmeňa od 19. století po súčasnosť. Úroda 12, roč. LXIX, vědecká příloha, str. 665 – 670. 2021.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Neméthová, M., Psota, V., Gregor, T.: Quality of malt made from current and historical malting barley varieties . MendelNet 2021 Proceedings of 28th International PhD Students Conference . Brno, Mendel University in Brno, p. 292 - 295, 2021. ISBN 978-80-7509-821-4.