Výzkum - Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence

Kód projektuFW03010440
Název anglickyPrediction of sensory stability of beer by infrared spectroscopy and artificial intelligence
Poznámka
AkronymIBIS
Anotace projektuHlavním cílem projektu je vývoj účinného a univerzálního nástroje pro rychlé hodnocení (predikci) senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací a umělé inteligence prostřednictvím hlubokých neuronových sítí. Dílčím cílem je vytvoření funkční konvoluční neuronové sítě, pomocí samořízeného (self-supervized) přístupu, jež by dokázala efektivně extrahovat složky vstupních dat (FTIR spectrum), a která by posléze sloužila jako základ pro následnou finální neuronovou síť predikující cílovou proměnnou. Tímto dílčím cílem se položí také základ pro využití sítě pro hodnocení dalších parametrů piva, jako je celková koncentrace polyfenolů a hořkost piva, případně do budoucna mnoho dalších.
Anotace projektu anglickyThe main aim of the project is a development of an efficient and universal tool for fast evaluation (prediction) of sensory stability of beer by infrared spectroscopy and artificial intelligence through deep neural networks. The partial goal of the project is creation of a functional convolutional neural network, by self-supervised approach, allowing effective extraction of input data (FTIR spectra) components which will serve as a base for successive neural network for target variable prediction. This partial goal will also lay the basis for the use of the network for the evaluation of other beer parameters, such as total polyphenol concentration and bitterness, and possibly many more in the future.
Klíčová slovaumělá inteligence, neuronové sítě, pivo, chuťová stabilita, infračervená spektroskopie, kontrola kvality
Klíčová slova anglickyartificial intelligence; deep neural network; beer; flavor stability; infrared spetroscopy; quality control
Období od - do01. 01. 2021 - 31. 12. 2024
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Vrzal Tomáš, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Drábková Karolína, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Horák Tomáš , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Malečková Michaela, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Vrzal , T., Enge, J., Olšovská, J.: Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence. Integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství, Želiv, 7. - 8.9.2022.
Vrzal, T., Enge, J., Olšovská, J.: Pilotní výsledky projektu „Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence“ . 29. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 2022.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Prediction of sensory stability of beer by infrared spectroscopy coupled with artificial intelligence. 15th Trends in Brewing - International symposium, KU Leuven - Technology Campus, Ghent, Belgium, April 2nd - 6th, 2023.