Výzkum - Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmům

Kód projektu22-13745S
Název anglickyAugmentation of the effect of the biocontrol agent Pythium oligandrum with cold plasma against fungal biofilms
Poznámka
AkronymPYTHIUM
Anotace projektuCílem tohoto projektu je potvrdit hypotézu, že kombinovaný účinek studené plazmy nebo plazmou aktivované vody a biofungicidu Pythium oligandrum na biofilmy plísní zlepšuje jejich dlouhodobou eradikaci. Zaměříme se na identifikaci hlavních procesních proměnných, které ovlivňují účinnost eradikace biofilmu pomocí studené plazmy a P. oligandrum ve statickém experimentálním uspořádání. Pokusy budou prováděny v různých konfiguracích pomocí experimentálních návrhů a hodnoceny statistickými metodami. Cílem projektu je také porovnat experimentální údaje o účinnosti eradikace biofilmu s modelovými předpovědi (teorie X/DLVO, mezifázová bilance volné energie) adheze P. oligandrum k plísňovým biofilmům s/bez ošetření studenou plazmou. Vybrané experimenty na eradikaci houbových biofilmů kombinovanými fyzikálními a biologickými prostředky budou doprovázeny kvantitativním stanovením mykotoxinů a transkriptomickým přístupem identifikace genů upregulovaných během interakce P. oligandrum s plísní, s/bez ošetření studenou plasmou.
Anotace projektu anglickyThe objective of this project is to prove the hypothesis that the combined effects of cold plasma or plasma activated water with the biofungicide Pythium oligandrum on fungal biofilms improves their long-lasting eradication. We will focus on identifying the main process variables influencing the efficiency of biofilm eradication using cold plasma and P. oligandrum under static experimental arrangements. The experiments will be performed in various configurations using experimental designs and evaluated by statistical methods. The project also aims to compare experimental data on the effectiveness of biofilm eradication with model predictions (X/DLVO theory, interfacial free energy balance) of P. oligandrum adhesion to fungal biofilms with/without cold plasma treatment. Selected experiments on eradication of fungal biofilms using combined physical and biological means will be accompanied by a quantitative determination of mycotoxins and a transcriptomic approach of tracing genes upregulated during the interaction of P. oligandrum with fungus, with/without exposure to cold plasma.
Klíčová slovaBiofungicid;Pythiumm oligandrum;studená plazma;plísňový biofilm;povrchové interakce; mykotoxiny;transkriptom
Klíčová slova anglickyBiofungicide;Pythiumm oligandrum;cold plasma;fungal biofilm;surface interaction;mycotoxins; transcriptome
Období od - do01. 01. 2022 - 31. 12. 2024
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
doc. Ing. Kolouchová Irena, Ph.D.Další řešitelVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hanzalíková Katarína, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof. Ing. Brányik Tomáš, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace