Výzkum - Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce

Kód projektuQH82277
Název anglickyStudy of barley polyphenoloxidase diversity in relation to quality and production stability
Poznámka
AkronymPolyfenoloxidázy ječmene
Anotace projektuV rámci řešení projektu budou získány zcela původní a prioritní poznatky o struktuře genů pro vybrané oxidoreduktázy (polyfenoloxidázy) ječmene na úrovni sekvence DNA, případně jejich alelických forem u kolekce ječmenů s charakterizovanými znaky a vlastnostmi. Navrženy a ověřeny budou sestavy diagnostických primerů pro detekci diverzity studovaných genů pro potřeby genotypizace a výber genových zdrojů. V rámci řešení budou navrženy a aplikovány metody pro kvantitativní stanovení exprese studovaných genů pomocí qRT-PCR v zrnu a rostlinách ječmene. Sestavena bude specielní kolekce genových zdrojů s charakterizovanými znaky a vybranými vlastnostmi (agronomickými, nutričními a sladovnickými), které ovlivňují kvalitu a užití produkce.
Anotace projektu anglickyWithin the conducted project, original and priority knowledge about a gene structure for selected oxidoreductases (polyphenoloxidases) in barley on a level of DNA sequences and/or their allelic forms in the barley collection with characterized traits and properties will be obtained. Then, sets of diagnostic primers for detection of diversity in examined genes will be designed and verified that are required for genotyping and selection of gene resources. Furthermore, methods for quantitative assessment of expression of the examined genes using qRT-PCR on barley grain and plants will be proposed and applied. A special collection of gene resources with characterized traits and selected properties (agronomic, nutritional and malting) affecting production quality and use will be created.
Klíčová slovaječmen, biodiverzita, polyfenoloxidázy, kvantitativní RT-PCR, exprese genů, kvalita sladu
Klíčová slova anglickybarley, biodiversity, polyphenoloxidase, quantitative real-time PCR, gene expression, malting quality
Období od - do01. 01. 2008 - 31. 12. 2012
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEB, Genetika a molekulární biologie;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Kučera Ladislav, CSc.Řešitel - koordinátorVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Výsledky PRAZDNY
Citace