Výzkum - Výzkum a hodnocení kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves)

Kód projektuEP0960006067
Název anglickyResearch and evaluation of quality of food cereals (wheat, barley rye, oats)
PoznámkaProjekt zadán kompletně. Nutno s VP vyřídit nějaké drobné nesrovnalosti týkající se výsledků projektu.
AkronymEP
Anotace projektuPředkládaný projekt se komplexně zabývá řešením výzkumu technologické jakosti potravinářského obilí (pšenice, ječmene, žita a ovsa). Budou zavedeny nové metody hodnocení parametrů jakosti, které budou odpovídat standardním metodám ICC, AACC a EBC. U pšenice budou použity následující metody a stanovení: NIR, reologická stanovení na farinografu, alveografu a mixografu, pekařský pokus, zjištění viskoelastických vlastností lepku pomocí systému glutomatic a sedimentačních testů, analýzy pomocí elektroforézy a HPLC. Vzorky ječmene budou mikrosladovány a vyrobený slad bude analyzován metodami EBC. Budou hodnoceny technologické vlastnosti vzorků odrůd a linií ze světových genových kolekcí. Genotypy s vysokou jakostí budou předány šlechtitelské praxi. Každoročně bude sledována jakost pšenice a ječmene na území ČR. Bude sledován vliv posklizňových postupů ošetření zrna na kvalitu potravinářského obilí.
Anotace projektu anglickyThe present project is focused on complex solution of the research into technological quality of food cereals (wheat, barley, rye and oats). New methods for the assessment of the quality parameters, which will be in compliance with the standard methods ICC, AACC and EBC, will be introduced. Following methods and assays will be applied in wheat: NIR, rheological determinations on the farinograph, alveograph and mixograph, baking test, determination of viscoelastic properties of gluten proteins using the system of glutomatic and sedimentation tests or electrophoresis and HPLC. Malt samples will be micromalted and malt produced will be analyzed by the EBC methods. Technological characteristics of samples of varieties and lines from global gene collections will be assessed. Genotypes with high quality will be handed over to the breeding practice. Each year quality of wheat and barley in the territory of the Czech Republic will be monitored. The effect of post-harvest treatment of grain on food cereals will be studied.
Klíčová slovaJečmen, genotyp, skladování, sladovnická kvalita
Klíčová slova anglickyBarley, genotype, storage, malting quality
Období od - do01. 01. 1996 - 31. 12. 2000
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Doc. Ing. Mareček Jan, CScŘešitelMendelova univerzita v Brně
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Kosař Karel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Hubík Květoslav, Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Psota, V., Jurečka, D.: Výběr odrůd sladovnického ječmene. Kvasny Prumysl 45(7-8): 184-186, 1999.
Psota, V., Jurečka, D.: Registration of spring barley varieties in 2000. Kvasny Prumysl 46(6): 155-158, 2000.
Prokeš, J., Psota, V.: Kvalitní surovina – předpoklad kvalitního sladu a piva. Úroda 49(2): 18-19, 2001.
Kosař, K., Psota, V.: Výsledky prvních československých pokusů v rámci EBC. Kvasny Prumysl 41(3): 73-104, 1995.
Psota, V., Kosař, K., Langer, I., Pařízek, P., Dzubák, I., Novotný, R., Dovičovičová, E., Dobeš, I., Fiala, V., Krofta, V.: Ukazatel sladovnické jakosti. Kvasny Prumysl 41(12): 393-394, 1995.
Psota, V., Kosař, K.: Zkoušky EBC odrůd ječmene jarního v České republice v letech 1994 až 1996. Kvasny Prumysl 43(12): 340-341, 1997.
Prýma, J., Havlová, P., Šusta, J., Mikulíková, R., Ehrenbergerová, J., Němejc, R.: Zdravotně významné látky v ječmeni a v pivu. Kvasny Prumysl 46(12): 350-353, 2000.
Kraus, I., Špunarová, M.: Homogeneity and heterogeneity of malting barley varietes on the level of biochemical markers used for variety identification. Kvasny Prumysl 46(6): 158-161, 2000.
Mareček, J., Sychra, L., Psota, V.: Long–term storage of malting barley and its effect on grain quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 48(5): 61-67, 2000.
Psota, V., Jurečka, D.: Kvalita a výnos sladovnického ječmene. Úroda 47(2): 16-17, 1999.
Psota, V., Kosař, K.: Nové odrůdy jarního a ozimého ječmene povolené v roce 1997. Kvasny Prumysl 43(11): 299-300, 1997.
Kosař, K., Psota, V.: Nově povolené odrůdy jarního ječmene v České republice. Kvasny Prumysl 42(6): 206-209, 1996.
Kosař, K., Psota, V.: Nově povolené odrůdy sladovnického ječmene. Kvasny Prumysl 41(7): 212-213, 1995.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, 398 pp., ISBN 80-902658-6-3.
Kosař, K., Prokeš, J., Psota, V., Onderka, M., Váňová, M.: Kvalita sladovnického ječmene a technologie jeho pěstování. Metodiky pro zemědělskou praxi 3. ÚZPI, Praha, 1997, 45 pp., ISBN 80-86153-02-9.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Němejc, R., Ehrenbergerová, J., Prýma, J.: Obsah vitamínu E v křížencích pluchatého a bezpluchého ječmene. Zamyšlení nad rostlinnou výrobou. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 390-394, 2000. 80-213-0692-0.
Mareček, J., Sychra, L., Psota, V.: The effect of long-term storage of malting barley on its quality. Cereals for human health and preventive nutrition. Kroměříž, ARI, p. 213-215, 1998. 80-902545-0-0.
Psota, V.: Odrůdová skladba a kvalita sladovnického ječmene. Výživa rostlin, kvalita produkce a zpracovatelské využití. Brno, MENDELU, p. 256-260, 1999. 80-7157-368-X.
Psota, V.: Homogenita sladu. Nové pohledy na jakost produktů rostlinného původu. Troubsko, VÚP, p. 198-200, 1997. 80-902436-0-6.
Psota, V.: Homogenita ječmene - homogenita sladu. Jačmeň - výroba a zhodnotěnie. Nitra, SPU, p. 32-34, 1997. 80-7137-360-5.
Psota, V.: Požadavky na technologické parametry sladovnického ječmene. Odrůda - základ efektivní rostlinné produkce. Troubsko, VÚP, p. 27-30, 1998. 80-902436-2-2.
Krumlová, A., Plocek, J., Kruml, T., Psota, V., Bohačenko, I., Chmelík, J.: Isolation and characterisation of starch granules from barley. Cereals for human health and preventive nutrition. Kroměříž, ARI, p. 167-172, 1998. 80-902545-0-0.
Psota, V.: Technologická kvalita ječmene. Sborník příspěvků z odborného semináře 100. KJRP. Praha, VÚRV, p. 38-39, 2002. 80-85555-13-5.
Psota, V.: Kvalita ječmene ze sklizně 2000. Problematika N-látek v rostlinných produktech. Praha, Česká zemědělská společnost, p. 47-51, 2000. 80-238-6798-9.
Psota, V.: Význam odrůdy ječmene pro sladovnický průmysl. Osivo a sadba. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 26-28, 2001. 80-213-0717-X.
Psota, V.: Ječmen jako sladovnická a pivovarská surovina. Jačmeň - výroba a zhodnotenie. Nitra, SPU, p. 85-89, 2000. 80-7137-681-7.
Hřivna, L., Havelková, J., Psota, V.: Nová kritéria hodnocení sladovnického ječmene a sladu. Nové pohledy na jakost produktů rostlinného původu. Troubsko, VÚP, p. 100-104, 1997. 80-902436-0-6.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Psota, V.: Požadavky na kvalitu sladovnického ječmene. Agromagazín 1(3): 11-12, 2000.
Psota, V.: Kvalita jarního ječmene ze sklizně roku 2000. Farmář 7(2): 18-19, 2001.
Psota, V.: Význam výběru a obměny odrůd sladovnického ječmene. Zemědělec, příloha týdeníku Zemědělské noviny 7(4): 19, 2000.
Jurečka, D., Psota, V.: Nový systém hodnocení sladovnické jakosti. Zemědělec, příloha týdeníku Zemědělské noviny (14): 6, 1996.
Psota, V.: Současné požadavky na sladovnický ječmen. Farmář 5(7-8): 19-20, 1999.
Psota, V., Kosař, K.: Jakou surovinu na slad?. Zemědělec, příloha týdeníku Zemědělské noviny (8): 15, 1995.
Psota, V., Jurečka, D.: Odrůdy sladovnického ječmene registrované v roce 1998. Agromagazín Nový venkov 2(5): 19, 1998.
Psota, V.: Kvalitní partie sladovnického ječmene. Zemědělec, příloha týdeníku Zemědělské noviny V(40): 12, 1997.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Psota, V.: Sladovnické ječmeny v odrůdové skladbě Slovenské republiky. Medzinárodná pivovarnícka a sladovnícka konferencia, Bratislava, 1998.
Hubík, K., Psota, V., Kosař, K., Mareček, J.: Nové směry v hodnocení jakosti obilovin. XXV. Seminář o jakosti potravin potravinových surovin, MZLU Brno, 1998.
Psota, V.: Bonitační systém hodnocení odrůd sladovnického ječmene. Kvalita zrna obilovin a perspektivy šlechtění, Praha, 1997.
Prokeš, J., Psota, V., Pelikán, M., Hřivna, L.: Jakostní požadavky na surovinu z hlediska sladařského. Aktuální otázky pěstování, šlechtění, hodnocení jakosti a obchodu se sladovnickým ječmenem, Brno, 1997.
Psota, V.: Kvalitativní požadavky na sladovnický ječmen. Zborník prednášok, Trenčianske Teplice, 1997.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Psota, V., Kosař, K., Jurečka, D.: Assortment of varieties of malting barley in the Czech Republic in the year 2000. Monatsschrift für Brauwissenschaft 54: 9-12, 2001.
Sychra, L., Psota, V., Mareček, J.: Effect of long-term storage of malting barley on malt quality. Monatsschrift für Brauwissenschaft 54(5-6): 114-118, 2001.
Psota, V., Kosař, K.: Auswertung der Sommergerstensorten in der Tchechischen Republik. Monatsschrift für Brauwissenschaft 49(5-6): 178-182, 1996.

Výsledky C, kapitola v knize
Citace
Hrabák, M., Čejka, P.: Ostatní provozy sladoven a pivovarů. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 381-395, ISBN 80-902658-6-3.
Faměra, J.: Kvašení a dokvašování piva. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 246-276, ISBN 80-902658-6-3.
Kosař, K., Psota, V.: Příjem, čištění a třídění ječmene. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 64-75, ISBN 80-902658-6-3.
Kosař, K.: Náhražky sladu. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 122-124, ISBN 80-902658-6-3.
Čejka, P., Kellner, V.: Hotové pivo. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 367-380, ISBN 80-902658-6-3.
Kosař, K., Psota, V., Havlová, P., Šusta, J.: Sladovnický ječmen. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 30-63, ISBN 80-902658-6-3.
Psota, V.: Nový systém hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene. In: Skopal, J., Černý, P. (eds.): Proslad II. Proslad a.s., Prostějov, 1997, pp. 88-93, ISBN neuvedeno.
Faměra, J.: Mikrobiologická kontrola. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 277-280, ISBN 80-902658-6-3.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Kellner, V., Čejka, P., Černý, L., Jurková, M., Horák, T., Prýma, J., Mikulíková, R.: Obsah vybraných cizorodých látek ve sladovnickém ječmeni ze sklizně 1999. Ječmenářská ročenka 2001. VÚPS, Praha, 2000, pp. 210-218, ISBN 80-902658-7-1.
Prokeš, J., Psota, V.: Ječmen a slad. Pivovarský kalendář 1998. VÚPS, Praha, 1997, pp. 94-97, ISBN nemá.
Psota, V., Kosař, K.: Budoucnost výzkumu kvality sladovnického ječmene. Ječmenářská ročenka 2001. VÚPS, Praha, 2000, pp. 102-104, ISBN 80-902658-7-1.
Psota, V.: Vývoj požadavků na kvalitu sladovnického ječmene. Ječmenářská ročenka 2000. VÚPS, Praha, 1999, pp. 182-187, ISBN 80-902658-2-0.