Výzkum - Výzkum žateckých chmelových odrůd a novošlechtění z pohledu jejich uplatnění v moderních pivovarských technologiích

Kód projektuEP7253
Název anglickyResearch of Saaz hop varieties and new cultivation in terms of their application in modern brewing technologies
PoznámkaProjekt ve VUPSis kompletní - výsledky do RIV dodány pouze z ostatních řešitelských pracovišť.
Akronymchmel
Anotace projektuV uplynulých 10-15 letech lze ve všech významných chmelařských státech (USA, SRN, Velká Británie) zaznamenat rychlé tempo obměny odrůdové skladby pěstovaných chmelů. Sortiment odrůd se pružněji přizpůsobuje změnám v pivovarské technologii a ekonomice procesu. V pivovarech se stále zřetelněji prosazují vysokoobsažné chmele s vysokým obsahem chmelových pryskyřic. Původní sortiment odrůd v ČR sestával z 11 klonů Žateckého poloraného červeňáku a nedávno byl rozšířen o 3 hybridy Bor, Sládek a Premiant. Přesto však není sortiment chmelových odrůd natolik široký, aby pokryl specifické požadavky pivovarů a byl v souladu s dlouhodobými prognózami vývoje trhu se chmelem. Proto se šlechtí další aromatické i vysokoobsažné odrůdy hybridního původu. Další cestou zefektivnění českého chmelařství je ozdravovací proces žateckých odrůd. Pro pivovarsko-technologické posouzení nově vyšlechtěných kultivarů je rozhodující analytické i senzorické vyhodnocení piv z nich vyrobených se zohledněním ekonomických relací.
Anotace projektu anglickyIn the past 10-15 years can hop in all major countries (U.S., Germany, Great Britain) to record a fast-paced exchange of varieties grown hops. Assortment varieties are more flexible and adaptable to changes in the brewing process, technology and economy. The breweries are still clearly promote high-alpha varieties high in hop resins. The initial range of varieties in the Republic consisted of 11 clones of Saaz and has recently been extended by 3 hybrids Bor, Brewer and Premiant. However, the selection of hop varieties are not so wide as to cover specific needs, and breweries in line with long-term forecast of the market in hops. Therefore, the breeds high-alpha varieties and other aromatic varieties of hybrid origin. Another way to streamline the Czech hop production is purification process of Saaz varieties. For brewing technology assessment of new-bred cultivars is crucial analytical and sensory evaluation of beers produced from them, taking into account economic relations.
Klíčová slovaČeský chmel, žatecký chmel, nové hybridní odrůdy, pěstování chmele
Klíčová slova anglickyCzech hops, Saaz hops, new hybride varieties, hop growing
Období od - do01. 01. 1997 - 30. 04. 2000
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Krofta Karel, PhD.Řešitel - koordinátorChmelařský institut s.r.o.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kubíček Jan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace