Výzkum - Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky

Kód projektuGA525/05/0781
Název anglickyResearch on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop ”green”food supplements and curative cosmetics
Poznámka
AkronymZelené doplňky
Anotace projektuZáměrem navrhovaného projektu je prozkoumat reálné možnosti a vytvořit podklady k využívání zelených částí rostlin obilovin, konkrétně odlišných forem ječmene, případně ovsa, v podobě zdravotně významných "zelených" doplňků stravy a pro účely léčebné kosmetiky. Hlavní cíl řešení projektu bude spočívat ve výzkumu chemického složení mladých zelených částí rostlin v různých fázích růstu a vývoje rostlin (výhonky, stébla, natě, apod.) vybraných obilovin z hlediska obsahu vitaminů, minerálů, enzymů a dalších látek s prokázaným fyziologickým bioaktivním účinkem. Bude studována přirozená diverzita a proveden výběr nejhodnotnějších a nejvhodnějších materiálů ječmene pro pěstování a další zpracování. Významnou součástí řešení bude rozpracování standardních i modifikovaných a zavedení nových metod a metodik pro analýzu studovaných látek v zelené hmotě rostlin. Bude vypracován návrh optimálního technologického postupu pro sklizeň a konzervaci zelené hmoty z hlediska uchování maximálního obsahu sledovaných fytochemikálií. Výsledky budou pokladem pro další aplikovaný výzkum při netradičním pěstování a využití obilovin i dalších zemědělských plodin, zvláště v podmínkách organického zemědělství.
Anotace projektu anglickyThe object of the proposed project is to explore real possibilities and establish bases for utilization of green parts of cereal plants, particularly different forms of barley or oats in the form of health-beneficial "green" food supplements and for the purposes of curative cosmetics. The main objective of the solution of the project will lie in the research of the chemical composition of green young parts of plants in different phases of plant growth and development (shoots, stems, haulm, and others) of the selected cereals in terms of the content of vitamins, minerals, enzymes and other substances with the demonstrated physiological bioactive effect. Natural diversity will be studied and selection of the most valuable and most suitable barley materials for growing and further processing will be carried out. The important part of the solution will be elaboration of standard and modified methods and introduction of new methods and methodologies for the analysis of the studied substances in green mass of plants. Draft on the optimal technological procedure for harvest and preservation of green mass will be worked out from the aspect of maintaining maximal content of the followed phytochemicals. Results will become the basis for further applied research at non-traditional growing and utilization of cereals and other agricultural crops, especially under the conditions of organic agriculture.
Klíčová slovaZemědělské plodiny, ječmen, oves, zelená hmota, chemické analýzy, biologicky aktivní látky, enzymy, vitaminy, minerální látky
Klíčová slova anglickyAgricultural crops, barley, oats, green mass, biologically active substances, chemical analysis, enzymes, vitamins, minerals
Období od - do01. 01. 2005 - 31. 12. 2007
PoskytovatelGrantová agentura České republiky (GAČR)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GC, Pěstování rostlin, osevní postupy; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
RNDr. Prýma Jaroslav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Havlová Pavla, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Dr. Ing. Sachambula Lenka, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.ŘešitelAgrotest fyto, s.r.o.
prof. Ing. Ehrenbergerová Jaroslava, CSc.Řešitel - koordinátorMendelova univerzita v Brně
Ing. Paulíčková Ivana, ŘešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výsledky B, odborná kniha
Citace
Zimolka, J., Cerkal, R., Dvořák, J., Edler, S., Ehrenbergerová, J., Hřivna, L., Kamler, J., Klem, K., Milotová, J., Míša, P., Procházková, B., Psota, V., Richter, R., Ryant, P., Tichý, F., Vaculová, K., Váňová, M., Vejražka, K.: Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. Profi Press, s.r.o., Praha, 2008, ISBN 80-86726-18-5.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N., Havlová, P., Prýma, J., Vaculová, K.: Barley Grain as a Source of Natural Antioxidants and Nutraceutics Beneficial to Health. Abstract book / 3rd International Congress Flour - Bread ´05 and 5th Croatian Congress of Cereal . Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, p. 46, 2005. 953-7005-07-0.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Havlová, P.: Analytical determination of superoxide dismutase enzyme in plant materials using Ransod set. Chemicke Listy 101(6): 504-508, 2007.
Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., Havlová, P.: Stanovení aktivity enzymu superoxiddismutasy pomocí soupravy Ransod v rostlinném materiálu. Chemické listy 101(6)2007.
Ehrenbergerová, J., Březinová-Belcredi, N., Kopáček, J., Melišová, L., Hrstková, P., Macuchová, S., Vaculová, K., Paulíčková, I.: Antioxidant Enzymes in Barley Green Biomass. Plant Foods for Human Nutrition 64(2)2009.
Paulíčková, I., Ehrenbergerová, J., Fiedlerová, V., Gabrovská, D., Havlová, P., Holasová, M., Kopáček, J., Ouhrabková, J., Pinkrová, J., Rysová, J., Vaculová, K., Winterová, R.: Evaluation of barley grass as a potential source of some nutritional substances. Czech Journal of Food Science 25(2): 65-72, 2007.
Prýma, J., Ehrenbergerová, J., Belcrediová, N., Vaculová, K.: Tocol content in barley. Acta Chimica Slovenica 54(1): 102-105, 2007.