Výzkum - Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce

Kód projektuQE1105
Název anglickyInnovation of spring barley management practices aimed at obtaining malting quality of production
Poznámka
AkronymInovace pěst. technol.
Anotace projektuProjekt je zaměřen na zvýšení efektivity pěstování sladovnického ječmene a zvýšení jistoty dosažení požadované sladovnické kvality zrna. Východiskem řešení jsou modifikace pěstitelských opatření na základě diagnostiky výnos a kvalitu produkce limitujících a redukujících faktorů. Tyto modifikace budou vycházet: - z půdně-klimatických podmínek jednotlivých výrobních oblastí, - průběhu počasí v jednotlivých letech (ročníkové pěstitelské technologie), - diagnostiky půdy a výživného stavu rostlin, - kvality a cen jednotlivých pěstitelských opatření a vstupů. V návrhu pěstitelských opatření a jejich modifikací budou zohledněny poznatky o mechanismu působení a účincích stresových faktorů, o dynamice uvolňování a příjmu živin, stejně jako o jejich uplatnění v konečné produkci. Diagnostické metody pro výživu rostlin mají pěstiteli umožnit operativní posouzení výživného stavu porostu s realizací pohotových korekčních opatření. Modifikace pěstitelských opatření budou vztahovány nejen k výnosu, ale především ke sladovnické kvalitě produkce.
Anotace projektu anglickyThe objective of the project is to increase effectiveness of malting barley growing and reliability in obtaining desired grain malting quality. It issues from modifications of cropping treatments based on diagnostics of factors limiting and reducing grain yield and quality. These modifications will be based on: - soil and climatic conditions of individual growing regions, - the course of weather in individual years (seasonal management practices), - diagnostics of soil and nutrition state of plants,- quality and cost of individual cropping treatments and inputs. Findings on mechanism of effects and implications of stress factors, dynamics of nutrient release and uptake and their effect on end production will be considered in the proposal of cropping practices and their modifications. Diagnostic methods for plant nutrition should enable the grower to measure a nutrition state in the stand and to apply fast corrective treatments. Modifications of cropping practices will be related to both grain yield and particularly to malting quality of production.
Klíčová slovaDiagnostické metody, jarní ječmen, rozhodovací pravidla, technologie pěstování, sladovnická kvalita
Klíčová slova anglickyDiagnostic methods, spring barley, decision rules, management practices, malting quality
Období od - do01. 03. 2001 - 31. 12. 2004
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Míša Petr, PhD.Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Mgr. Novotný Roman, ŘešitelSLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Prof. Ing Zimolka Josef, CSc.ŘešitelMendelova univerzita v Brně
Výsledky J-neimp, odborný článek obsažený v databázi ERIH nebo SCOPUS do roku 2008
Citace
Zimolka, J., Prokeš, J., Míša, P., Novotný, R.: The influence of the year, fore-crops and fertilisationon yield and content of crude protein in spring barley. Plant Soil Enviro 51(2): 144-150, 2005.

Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Prokeš, J., Psota, V.: Kvalitní surovina – předpoklad kvalitního sladu a piva. Úroda 49(2): 18-19, 2001.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Zimolka, J., Cerkal, R., Dvořák, J., Edler, S., Ehrenbergerová, J., Hřivna, L., Kamler, J., Klem, K., Milotová, J., Míša, P., Procházková, B., Psota, V., Richter, R., Ryant, P., Tichý, F., Vaculová, K., Váňová, M., Vejražka, K.: Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. Profi Press, s.r.o., Praha, 2008, ISBN 80-86726-18-5.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Zimolka, J., Míša, P., Prokeš, J., Novotný, R.: Stručný průřez pěstební technologií jarního ječmene. Qualima - K jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS, p. 50-52, 2004. ISBN 80-239-3716-2.
Míša, P., Prokeš, J., Zimolka, J., Novotný, R.: Odrůdově specifická reakce ječmene jarního na korekci výživného stavu po různých předplodinách.. Sborník z konference s mezinárodní účastí "Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin". Brno, Brno, p. 265-272, 2004.
Novotný, R., Míša, P., Prokeš, J., Zimolka, J.: Vliv různých způsobů zpracování půdy a hospodaření s posklizňovými zbytky na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene.. Sborník: Řepařství & sladovnický ječmen. Praha, p. 231-233, 2004.
Zimolka, J., Míša, P., Prokeš, J., Novotný, R.: Odrůdově specifická reakce ječmene jarního na korekci výživného stavu po různých předplodinách. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., p. 265-272, 2004. 80-902436-9-X.

Výsledky x-6, ostatní výstupy - nezařaditelné do uvedených druhů
Citace
Prokeš, J.: Slad - rozhodovací pravidla pro pěstební technologie jarního sladovnického ječmene. Soubor rozhodovacích pravidel . 2005.