Výzkum - Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem

Kód projektuQH91053
Název anglickyImprovement of barley grain quality using donors with differentiated content of natural compounds with ambivalent nutritional effects
Poznámka
AkronymNUTRKVAL
Anotace projektuCílem řešení projektu je prostudovat a využít variabilitu donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem k prebreedingu materiálů ječmene jarního se zvýšenou nutriční kvalitou zrna pro nesladovnické, krmné i případně potravinářské využití. Na základě vývoje, rozpracování a optimalizace metod pro stanovení vybraných nutričně významných látek v zrně (neškrobových polysacharidů, vybraných fenolových kyselin, vitaminu E, celkové antioxidační kapacity, apod.), optimalizace a validace vhodných genetických markerů, charakterizace vegetačních, biologických a hospodářských vlastností výchozích i nově vytvořených donorů budou získány podklady pro doporučení a další využití těchto materiálů ječmene ve šlechtění a ve výzkumu.
Anotace projektu anglickyThe objective of the project is to examine and use the variability in donors with differentiated content of natural compounds with ambivalent nutritional effects for prebreeding of spring barley materials with increased nutritional grain quality for non-malting, feeding and/or food use. Based on the development, elaboration and optimization of methods for the assessment of selected nutritionally significant compounds in grain (non-starch polysaccharides, selected phenolic acids, vitamin E, total antioxidative capacity, etc.), optimization and validation of appropriate genetic markers, characterization of vegetative, biological and agronomic traits of both initial and newly developed donors, bases for recommendations and further exploitation of these barley materials in breeding and research will be obtained.
Klíčová slovaJečmen jarní, přirozené nežádoucí a žádoucí látky v zrně, chemické analýzy, nesladovnické využití zrna, prebreeding, molekulární markery, genetické zdroje, tvorba nových genotypů
Klíčová slova anglickySpring barley, natural desirable and undesirable compounds in grain, chemical analyses, non-malting use of grain, prebreeding, molecular markers, genetic resources, development of new genotypes
Období od - do05. 01. 2009 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryCB, Analytická chemie, separace; GE, Šlechtění rostlin;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.Řešitel - koordinátorAgrotest fyto, s.r.o.
prof. Ing. Ehrenbergerová Jaroslava, CSc.ŘešitelMendelova univerzita v Brně
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Monitoring of changes of ferulic acid content in brewing materials using the UPLC method with PDA detector. Kvasny Prum. 56(6): 266-269, 2010.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Vaculová, K., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Balounová , M., Sedláčková, I., Kvasnička, F., Pouch, M., Ehrenbergerová, J.: Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu. Certifikovaná metodika. MZe ČR ( 4/232180/2011-MZE-17221), 2011. ISBN 978-80-904594-9-6.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of ferulic acid content in selected cereals by the UPLC – PDA method. Vitamins, nutrition, diagnostics 2009, Brno, 2009.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Benešová, K., Pluháčková, H., Běláková, S., Vaculová, K., Mikulíková, R., Ehrenbergerová, J., Březinová-Belcredi, N.: Využití moderní separační techniky UPLC ke stanovení vitaminu E v zrnu ječmene. Chemické listy 106: 672-676, 2012.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of ferulic acid content in selected cereals by the UPLC – PDA (poster). 9th International Conference Vitamins, Nutrition, Diagnostics, Brno, 2009.
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z., Šulová, R.: Comparison of the content of health beneficial substances in various cereals (poster). 9th International Conference Vitamins, Nutrition, Diagnostics, Brno, 2009.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Vaculová, K., Mikulíková, R., Benešová, K., Balounová, M., Ehrenbergerová, J.: Differences in the type of starch and grain given by pedigree and their impact on important barley grain nutrients and agronomic characters. Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha, Czech Chemical Society, Prague, p. 196 - 200, 2011. ISBN 978-80-86238-90-6.