Výzkum - Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene

Kód projektuQH81056
Název anglickyStudy of enzymatic activity for increasing biological potential of spring malting barley
Poznámka
Akronymenzym07
Anotace projektuCílem předkládaného projektu je zabudování genu nízkého obsahu lipoxygenasy (LOX-1) do genotypů sladovnického jarního ječmene pro výrobu piva se stabilizovanými chuťovými a senzorickými vlastnostmi. K tvorbě genotypů budou využity klasické a molekulární metody, zvláště selekce vybraných genotypů pomocí molekulárních markerů. U nově vytvořených genotypů budou prozkoušeny nejen hospodářky důležité vlastnosti, ale i jejich chování v pivovarském procesu a v pivě na základě čtvrtprovozních várek piva.
Anotace projektu anglickyThe objective of presented project is incorporation of low lipoxygenase gene (LOX-1) into spring barley genotypes of malting barley for production of beer characterized by stabilized flavour and sensoric properties. For the production of genotypes classical and molecular methods will be used. Particularly as for genotype selection, it will be carried out by means of molecular markers. The new genotypes will be tested both for the economically important parameters and their behaviour in the brewery process on the base of trial brews – bench-scala apparatus.
Klíčová slovaJečmen, genetické zdroje, odrůdy, hybridizace, slad, pivo, lipoxygenasa, beta-amylasa, molekulární markery
Klíčová slova anglickyBarley, genetic resources, varieties, hybridization, malt, beer, lipoxygenaze, beta-amylase, molecular markers
Období od - do01. 01. 2008 - 31. 12. 2012
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEB, Genetika a molekulární biologie; GE, Šlechtění rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Doc. RNDr. Márová Ivana, CSc.ŘešitelVysoké učení technické v Brně
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Macuchová Simona, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Nesvadba Zdeněk, PhDŘešitel - koordinátorAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ulrich Robert, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Votava Jan, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Márová, I., Nesvadba, Z.: Determination of trans-2-nonenal in barley grain, malt and beer. Kvasny Prum. 56(11-12): 428-432, 2010.
Benešová, K., Hartman, I., Mikulíková, R., Běláková, S.: Simultaneous determination of vitamin E, carotenoids and ergosterol in malt by RP-HPLC with photodiode-array and fluorescence detection. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium, Chemica (50S): 78-79, 2012.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Nesvadba, Z.: Determination of lipid content and fatty acid representation in barley caryopses and malt. Kvasny Prum. 55(11-12): 315-320, 2009.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Márová, I., Mikulíková, R., Zdráhal, Z., Konečná, H., Pařilová, K., Halienová, A.: Characterization of “Czech Beer” – pilot study. Chemicke Listy 102(15): 724-725, 2008.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Márová, I., Nesvadba, Z.: Optimization of Modern Analytical SPME and SPDE Methods for Determination of Trans-2-nonenal in Barley, Malt and Beer. Chromatographia 73(Suppl1): S157-S161, 2011.