Výzkum - Zaorávka chrástu cukrovky, její vliv na sladovnickou kvalitu jarního ječmene a modifikace pěstební technologie

Kód projektuEP7081
Název anglickyIncorporating beet tops and its effects on malting quality of spring barley and modification of management practice
Poznámka
AkronymChrást
Anotace projektuProjekt je zaměřen na odstranění negativních vlivů zhoršujících kvalitu sladovnického ječmene a sladu z něj vyrobeného, při používání technologie zaorávání chrástu. Tato technologie je v zem. praxi značně rozšířena, aniž jsou známy faktory způsobující zhoršení kvalitativních ukazatelů takto pěstovaného jarního ječmene. Při řešení projektu se bude vycházet z vlivu zaorávky chrástu na: - půdních procesy, především mineralizaci a dynamiku uvolňování různých forem N v průběhu vegetace, - tvorbu výnosu zrna a jeho strukturu, - kvalitu zrna a kvalitu sladu. Z toho aspektu budou sledovány faktory: odrůda, klasická sklizeň chrástu bez zaorávky, včasné a opožděné zaorání chrástu, různé dávky chrástu, dávky N, včetně vyrovnávací dávky na chrást, techniky setí a normy výsevku, různé způsoby zpracování půdy při zaorávce chrástu, ověření progresivních způsobů zpracování půdy a zakládání porostů jarního ječmene.
Anotace projektu anglickyThe project is focused on elimination of adverse effects which decrease quality of spring barley and malt when a system of incorporating tops by ploughing is used. This management practice is widely applied in agricultural practice without knowing factors which deteriorate quality parameters of spring barley. The project will be conducted on the basis of effects caused by incorporated tops on: - soil processes, especially mineralization and release dynamics of various N forms during the growing season, - yield formation and structure, - grain and malt quality. Considering the above aspects the following factors will be studied: variety, classical harvest of beet tops (without incorporating), early and late incorporating tops, different amounts of tops,N rates including a balance rate applied to tops, sowing techniques and seeding rates, various soil cultivation practices at incorporating tops, verification of progressive soil cultivation practices and establishment of spring barley stands.
Klíčová slova....
Klíčová slova anglicky....
Období od - do01. 01. 1997 - 31. 12. 2000
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství ČR
Obory
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Prokeš Josef, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Onderka Miroslav, Řešitel - koordinátorZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Hrubý, J., Badalíková, B., Onderka, M., Prokeš, J.: Zapravený chrást cukrovky ovlivňuje jarní ječmen. Úroda 48(9): 20-21, 2000.
Onderka, M., Míša, P., Prokeš, J., Zimolka, J., Richter, R., Pokorný, E.: Vliv zaorávky chrástu cukrovky na kvalitu sladovnického ječmene. Úroda 49(1): 6-7, 2001.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Kosař, K., Prokeš, J., Psota, V., Onderka, M., Váňová, M.: Kvalita sladovnického ječmene a technologie jeho pěstování. Metodiky pro zemědělskou praxi 3. ÚZPI, Praha, 1997, 45 pp., ISBN 80-86153-02-9.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Prokeš, J., Hartmann, J.: Auswertung der Trübung von Würze bei Malz Tschechischen Ursprungs. Monatsschrift für Brauwissenschaft 54(11-12): 237-241, 2001.

Výsledky C, kapitola v knize
Citace
Prokeš, J.: Sladové výtažky. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 120-121, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Slad. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 126-126, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Máčení ječmene. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 76-83, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Klíčení ječmene. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 84-97, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Odkličování a skladování sladu. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 116-117, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Hvozdění sladu. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 98-115, ISBN 80-902658-6-3.
Prokeš, J.: Výroba speciálních sladů. In: Kosař, K., Procházka, S. (eds.): Technologie výroby sladu a piva. VÚPS, Praha, 2000, pp. 118-119, ISBN 80-902658-6-3.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Prokeš, J.: Parametry jakosti ječmene sklizně 1998 v České republice. Pivovarský kalendář 1999. VÚPS, Praha, 1998, pp. 118-119, ISBN 80-238-3097-X.
Prokeš, J.: Parametry jakosti ječmene sklizně 1999 v České republice. Pivovarský kalendář 2000. VÚPS, Praha, 1999, pp. 89-90, ISBN 80-902658-3-9.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 1998 v České republice. Ječmenářská ročenka 1999. VÚPS, Praha, 1998, pp. 105-106, ISBN 80-238-3098-8.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 1999 v České republice. Ječmenářská ročenka 2000. VÚPS, Praha, 1999, pp. 100-101, ISBN 80-902658-2-0.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2000 v ČR. Ječmenářská ročenka 2001. VÚPS, Praha, 2000, pp. 134-137, ISBN 80-902658-7-1.
Prokeš, J.: Parametry jakosti sladovnického ječmene sklizně 2000 v ČR. Pivovarský kalendář 2001. VÚPS, Praha, 2000, pp. 123-125, ISBN 80-902658-8-X.