Výzkum - Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva"

Kód projektu2B08057
Název anglickyDevelopment of modern methods to authenticity assessment of "Czech beer"
PoznámkaStav červen 2011 - zatím kompletní
Akronymczpivo
Anotace projektuProjekt bude zaměřen na vývoj moderních metod ke stanovení vybraných látek charakteristických pro české pivo. Hlavním objektem studia bude separace a analýza specifických proteinů a peptidových fragmentů a změny jejich sestavy v průběhu procesů výroby piva. V návaznosti na stanovení odrůdové čistoty standardní 1D PAGE-SDS budou proteiny blíže charakterizovány mikrofluidními technikami, 2D elektroforézou, LC/ESI-MS, LC/MS/MS a GPC. Dalším dílčím úkolem projektu bude analýza individuálních polyfenolů a jejich poměrné zastoupení v českém pivu s použitím chromatografických technik (RP-HPLC, LC/MS). Dalším dílčím cílem bude analýza těkavých látek a sirných aminokyselin (GC/MS, GC/GC/TOF)v pivu a vybraných pivovarských surovinách (ječmen, slad sladina). K analýze bude použito české pivo od různých výrobců (několik druhů) a výsledky budou srovnány se zahraničními pivy vyrobenými odlišnou technologií. Součástí srovnávací studie bude i kvalifikovaná senzorická analýza a stanovení základních charakteristik sladu. Získané výsledky budou podrobeny komplexní multivariační analýze, z níž by měla vyplynout sestava parametrů jednoznačně charakterizujících české pivo. Tyto parametry budou využitelné v praxi ke stanovení autenticity českého piva i jako obecná metodologická strategie ke stanovení autenticity nápojů.
Anotace projektu anglickyThe aim of presented project is development of modern techniques to qualitative and quantitative analysis of some characteristic components of Czech beer. One of the main goals is separation and analysis of specific proteins and peptide fragments and changes of their content during beer processing. Based on analysis of barley variety purity using standard 1D PAGE-SDS detailed characteristics of proteins by microfluidic techniques, 2D-electrophoresis, LC/ESI-MS, LC/MS/MS a GPC/LC. Further aim is qualitative and quantitative analysis of individual phenolics in Czech beer by chromatographic techniques (RP-HPLC, LC/MS). In next part volatile and bitter substances will be analyzed by gas chromatography connected with mass spectrometry techniques (GC/MS, GC/GC/TOF) in beer and brewing intermediates. All analyses will be performed in several kinds of Czech beer in comparison with beers processed by different technology. During comparative study also sensory analysis and basic characteristics of malt will be realized. All results will be processed using multifactorial analysis to obtain a set of parameters suitable to final characterization of Czech beer. This set could be used in food control to authenticity assesment of Czech beer. Finally, proposed general strategy of parameter complex analysis could be applicated to beverages authenticity assesment.
Klíčová slovaPivo, "české pivo", slad, autenticita, chemická analýza, proteomika, polyfenoly, těkavé látky, senzorická analýza
Klíčová slova anglickyBeer, "Czech beer", malt, authenticity assesment, chemical analysis, proteomics, phenolics, volatile substances, sensory analysis
Období od - do01. 03. 2008 - 31. 12. 2011
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; CE, Biochemie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Svačina Petr, ŘešitelLimagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Ulrich Robert, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Votava Jan, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Doc. RNDr. Márová Ivana, CSc.Řešitel - koordinátorVysoké učení technické v Brně
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Macuchová Simona, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Use of modern analytical SPDE and TDAS methods for the analysis of sulphur volatile flavors. Kvasny Prum. 57(7-8): 231-235, 2011.
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S., Márová, I.: Monitoring of methionine in Czech and foreign beers. Kvasny Prum. 57(1): 8-12, 2011.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Mikulíková, R., Svoboda, Z., Benešová, K., Běláková, S.: Využití moderních analytických metod SPDE a TDAS při stanovení sirných těkavých látek. 24. Pivovarsko-sladařské dny, Brno, 2011.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Obruča, S., Márová, I., Pařilová, K., Müller, L., Zdráhal, Z., Mikulíková, R.: A contribution to analysis of Czech beer authenticity. Czech Journal of Food Sciences 27: S323-S326, 2009.
Márová, I., Mikulíková, R., Zdráhal, Z., Konečná, H., Pařilová, K., Halienová, A.: Characterization of “Czech Beer” – pilot study. Chemicke Listy 102(15): 724-725, 2008.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K., Márová, I., Nesvadba, Z.: Optimization of Modern Analytical SPME and SPDE Methods for Determination of Trans-2-nonenal in Barley, Malt and Beer. Chromatographia 73(Suppl1): S157-S161, 2011.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Běláková, S., Benešová, K.: Modern analytical method for the analysis of sulphur flavon in malt and beer (poster). 4th International Symposium on Recent advences in food analysis, Praha, Book of Abstracts, p. 529, 978-80-7080-726-2, 2009.