Výzkum - Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli

Kód projektuQI111B053
Název anglickyNew procedures in utilisation of agricultural products improving food quality, safety, competitiveness and consumer’s nutritional and health benefit
Poznámka
AkronymNEWFOOD
Anotace projektuPředmětem řešení projektu je výzkum a vývoj nových bezpečných potravin s benefity pro zdraví lidí, vypracování ověřených technologií pro jednotlivé výroby, vypracovaní metod hodnocení funkčních potravin z hlediska bezpečnosti. Účelem projektu je splnění požadavků konzumenta na široký, stále se inovující sortiment potravinářských kvalitních, bezpečných a produktů poskytujících zdravotní benefity a následně zlepšování zdravotního stavu konzumentů a zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity potravinářských podniků, zlepšení podmínek údržby krajiny a rozvoje agroturistiky a cestovního ruchu. Komplexnost řešení od suroviny po finální výrobek a plné pokrytí řešené problematiky zajišťují 4 výzkumné potravinářské ústavy, 5 ústavů potravinářské a biochemické fakulty VŠCHT Praha a 7 průmyslových partnerů ve všech zkoumaných oborech.
Anotace projektu anglickyThe project’s resolution consists of development of new safe food with nutritional and health benefits, verification of technologies for food manufacturing and design of methods for validation of functional food safety. The main aim of the project monitors a fulfilment of consumer’s requirements to wide and constantly innovating range of quality and safe food products providing health benefits, health promoting and improving the competitiveness and economic prosperity of food plants, achieving sustainable development of landscape, development of agrotourism and tourism. The comprehensive project solution from raw material to the final product is fully supported and guaranteed by 4 food research institutes, 5 institutes of Food and Biochemical Faculty of ICT Prague and 7 industrial partners in all investigated fields.
Klíčová slovaNové bezpečné potraviny, ověřené technologie, metody hodnocení potravin, zdravotní benefity, konkurenceschopnost, komplexnost řešení
Klíčová slova anglickyNew safe food, verified technologies, food validation methods, health benefit, competitiveness, comprehensive solution
Období od - do01. 01. 2011 - 31. 12. 2014
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství (MZe)
OboryEE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Krofta Karel, PhD.ŘešitelChmelařský institut s.r.o.
Prof. Ing. Bubník Zdeněk, CSc.Řešitel - koordinátorVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Drbohlav Jan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Houška Milan, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Benešová, K., Hartman, I., Mikulíková, R., Běláková, S.: Simultaneous determination of vitamin E, carotenoids and ergosterol in malt by RP-HPLC with photodiode-array and fluorescence detection. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium, Chemica (50S): 78-79, 2012.
Hartman, I., Benešová, K., Psota, V., Sachambula, L.: Vliv teploty a délky sladování na obsah vitaminu E ve sladu . Úroda 60/12(vědecká příloha): 409-412, 2012.
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: Characterization of the strains isolated from kefir grains and their use for the production of beer-based fermented beverages from nontraditional cereals. Kvasny Prum. 61(10-11): 311-319, 2015.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Hartman, I.: Zdraví prospěšné látky v ječmeni, sladu a pivu. QUALIMA 2013 - Sborník přednášek z 22. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Hradec Králové, MEZOS, spol. s r.o., p. 44-46, 2013. ISBN 978-80-904468-4-7, ISSN 1213-5380.
Hartman, I., Benešová, K., Sachambula, L., Psota, V.: Změny obsahu vitaminu E při sladování bezpluchého ječmene. Sborník příspěvků, XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin . Skalský Dvůr, 26. 5. - 28. 5. 2014, VŠCHT,VÚPP, p. 118-121, 2014. ISBN 978-80-86909-09-7, ISBN 978-80-7080-903-7, ISSN 1802-1433 .

Výsledky P, patent
Citace
Matoulková, D., Olšovská, J., Slabý, M., Kosař, K.: Kmen bakterií Lactobacillus paracasei RIBM 2-107 a jeho použití při výrobě nealkoholických a nízkoalkoholických nápojů z ovocných a/nebo obilných substrátů. Patent č. 304725. ÚPV Praha, 30.7.2014.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Hartman, I., Benešová, K.: Ječný slad se zvýšeným obsahem vitamínu E. 27376. UPV Praha, 29.9.2014.
Hartman, I.: Žitný slad. 27477. UPV Praha, 18.11.2014.
Hartman, I., Přinosil, A.: Ochucený slad. 29273. Praha, 15.3.2016.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: Charakteristika kmenů izolovaných z kefírových zrn a jejich využití pro výrobu fermentovaných pivních nápojů z netradičních obilovin. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 22. - 23. října 2015.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Mikyška, A., Matoulková, D., Slabý, M., Kubizniaková, P., Hartman, I.: A potential of strains isolated from kefir grains for fermented beer beverages production (poster). 35th Congress of the European Brewery Convention, Porto , 24-28 May 2015.