Výzkum - Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe

Kód projektuEE2.4.31.0026
Název anglickySupport of the transfer of innovations in agriculture, food industry and bioenergy into practice
Poznámkačíslo smlouvy: CZ.1.07/2.4.00/31.0026
AkronymINOVACE ZVT
Anotace projektuHlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce a navázání nových partnerství mezi organizacemi akademického sektoru, zastoupeného třemi významnými regionálními univerzitami, soukromého sektoru, zastoupeného třemi výzkumnými organizacemi a dvěma organizacemi veřejného a nestátního neziskového sektoru ve čtyřech krajích ČR. Realizací stáží studentů a pracovníků VaV zapojených pracovišť bude zajištěno propojení špičkového výzkumu v perspektivních oblastech zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií mezi pracovišti akademického a aplikačního sektoru. Dojde tak k navázání nových partnerství a k efektivnímu přenosu znalostí a zkušeností mezi všemi zapojenými organizacemi, k podpoře transferu nových poznatků a výsledků VaV v oblasti zemědělského, potravinářského výzkumu a v oblasti bioenergií. Vytvořením široké partnerské sítě různorodých subjektů z akademického, soukromého, veřejného i nestátního neziskového sektoru bude vytvořeno odborné zázemí pro rozvoj lidského potenciálu nejen pro již existující, ale i pro nově vznikající klastry a oborová seskupení zaměřené na vytváření společných projektů z oblasti agrárního výzkumu a bioenergetiky. Počet partnerů, jejich krajová i oborová rozmanitost je zárukou, že vytvořená partnerská síť intenzivněji propojí instituce VaV s aplikační sférou a tím podpoří praktické uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací.
Anotace projektu anglickyThe main aim of the project is to deepen the collaboration and create new partnerships among the organizations of the academic sector represented by three important regional universities, private sector represented by three research organizations and two organizations from the public and non-state non-profit sector in four regions in the Czech Republic. The connection of top research in prospective areas of agriculture, food industry and bioenergy between work places of the academic sector and applied sector will be implemented by internships of students and R&D workers of the participating work places. This will enable to create new partnerships, transfer effectively knowledge and expertise among all organizations involved, support of the transfer of new knowledge and results of R&D in the area of agricultural, food research and in the area of bioenergy. Establishing a broad partnership network of various subjects from the academic, private, publish and non-state non-profit sectors will create a professional background for the development of human potential not only for already existing but also for newly formed clusters and professional alignments focused on creating new common projects in the area of research in agriculture and bioenergy. Number of partners, their regional and professional heterogeneity is a guarantee that the formed partnership network will inter-connect R&D institutions and application sphere more intensively and will thus support practical use of results of research, development and innovation.
Klíčová slovaspolupráce, zemědělství, potravinářství, lidský potenciál
Klíčová slova anglickycollaboration, agriculture, food industry, human potential
Období od - do02. 01. 2012 - 31. 01. 2014
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Čepl Jaroslav , CScČlen rady projektuVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)
doc.Ing. Cerkal Radim, Člen rady projektuMendelova univerzita v Brně
doc.Ing. Fišera Miroslav, CSc.Člen rady projektuUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmu – koučVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmu – interní lektor,tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hochman Miroslav , Člen rady projektuAgritec Plant Research s.r.o. (APR)
Prof. Ing. Juchelková Dagmar, Ph.D.Člen rady projektuVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB-TUO)
RNDr. Kosař Karel, CSc.Člen řešitelského týmu – propagátor VaVVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.Člen řešitelského týmu – koučVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr Nedělník Jan, Ph.D.Člen rady projektuZemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. (ZVT)
Ing. Poledník Jan, Člen rady projektuMoravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení (MSEK)
Ing. Procházka Pavel , Člen rady projektuMěsto Velké Pavlovice (MVP)
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmu – garant stáží, tutor, koučVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmu – tutorVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Hartman, I.: The effect of technological characters of barley grain on malt quality. Kvasny Prum. 59(10-11): 284-287, 2013.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu. Konference Mykotoxíny 2012. Bratislava 2012, ISBN 978-80-7080-829-0.

Výsledky y-2, pedagogická činnost - přednášky pro studenty
Citace
Psota, V.: Hodnocení ječmene. MENDELU Brno, 20.3. a 10.4.2012.
Psota, V.: Hodnocení ječmene. MENDELU, Brno, 10.4.2012.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Sachambula, L., Psota , V.: Adresář. Ječmenářská ročenka 2012. VÚPS, Praha, 2012, pp. 153-212, ISBN 978-80-86576-55-8.
Hartman, I., Helánová, A.: Jakost sladovnického ječmene sklizně 2011 v České republice. Ječmenářská ročenka 2012. VÚPS, Praha, 2012, pp. 133-152, ISBN 978-80-86576-55-8.

Výsledky W, uspořádání workshopu
Citace
Hartman, I.: Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene 2013. CST, 12.9.2013 - 12.9.2013, Brno, Česká republika.
Hartman, I.: Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu ze sklizně ječmene 2013. CST, 11.10.2013 - 11.10.2013, Brno, Česká republika.
Psota, V.: Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2013. CST, 20.1.2014 - Brno, ČR.