Výzkum - Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Kód projektuED3.2.00/12.0236
Název anglickySpecialized library of Applied research in agriculture
Poznámkačíslo smlouvy CZ.1.05/3.2.00/12.0236
AkronymSLARA
Anotace projektuHlavní myšlenkou projektu SLARA je modernizace a provázání nezávislých oborových knihoven 7 partnerských subjektů do jednoho funkčního, plnohodnotně vybaveného a uživatelsky atraktivního prostředí. Základní pilíře této myšlenky jsou postaveny na realizaci klíčových aktivit, tj. pořízení elektronických (CABI compendia, Agricola, STM Cambridge Journals Online aj..) tištěných informačních zdrojů (odborná periodika a monografie) a pořízení licencí k přístupům do nejžádanějších elektronických databází (např. FSTA) a jejich zpřístupnění všem cílovým skupinám. Doplňující aktivity zaměřené na další posílení přístupnosti zdrojů a modernizaci knihoven všech partnerských subjektů spočívají především v e rekonstrukci 5 knihoven, tedy provedení takových stavebních )prav, které respektují půdorysnou výškovou charakteristiku projektu. Dále pořízení interiérového vybavení a různých typů technického zařízení: funkční a prostorové úsporné posuvné regály, kancelářský nábytek ( vhodný pro studovny a knihovny), nízkonákladové tiskařské stroje, robotické knižní skenery pro šetrnou a vysoce kvalitní digitalizaci knižního fondu (podpora udržitelnosti výsledků projektu) čtečky e-knih, čárových kódů a další potřebná technika. Nezbytným krokem je modernizace stávajícího vyhledávacího a výpůjčního systému a podpůrné infrastruktury (hardware, software a sítě související s pořízením licencí a speciálních knihovnických software pro elektronickou katalogizaci knižního fondu.
Anotace projektu anglickyThe main idea of the SLARA project is the modernization and linking of independent branch libraries of seven partner organizations into one functional, fully equipped and user-friendly environment. The basic pillars of this idea are built on the implementation of key activities, i.e. purchase of electronic (CABI compendia, Agricola, STM Cambridge Journals Online, etc.) and printed information sources (professional journals and monographs) and acquisition of licenses for accessing most required electronic databases (e.g. FSTA) and making them available to all target groups. Additional activities aimed at further enhancing the accessibility of resources and modernization of libraries of all partner bodies lie primarily in the renovation of the five libraries, i.e. performing such construction work, which respect the group plan and elevation of the project. Further on, acquisition of interior equipment and various types of technical systems should follow: functional and space-saving sliding shelves, office furniture (suitable for reading room and libraries), low cost printing machines, robotic book scanners of high quality and friendly digitalization of library content (sustainability support of project results), e-book readers, bar code readers and other necessary equipment. Modernization of the existing search and loan system, and infrastructure support is an essential step (hardware, software and networks, related to the acquisition licenses and special library software for electronic cataloguing of the book collection.
Klíčová slovaOborová knihovna, elektronické informační zdroje, dokumentární zdroje, monografie, periodika, ke stažení, plné texty
Klíčová slova anglickyDepartmental library; electronic information resources; documentary resources; monography; periodicals; downloads; full texts
Období od - do01. 03. 2013 - 30. 04. 2015
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryGC, Pěstování rostlin, osevní postupy; AF, Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi; GD, Hnojení, závlahy, zpracování půdy; IF, Infrastruktura výzkumu a vývoje;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Novotná Jana, Člen rady projektuVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)
Součková Helena, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)
Bc. Čížek Jiří, Člen řešitelského týmuAgritec Plant Research s.r.o. (APR)
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čepl Jaroslav , CScŘešitelVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)
Ing. Hochman Miroslav , ŘešitelAgritec Plant Research s.r.o. (APR)
Ing. Hojgrová Alexandra, Člen rady projektuAgrovýzkum Rapotín s.r.o.
Ing. Janečková Vladimíra, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kopp Ondřej, ŘešitelAgrovýzkum Rapotín s.r.o.
Ing. Paprštein František, CSc.Člen rady projektuVýzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen rady projektuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Šmirous Prokop, Ph.D.Člen rady projektuAgritec Plant Research s.r.o. (APR)
Ing. Vrátná Jitka, Člen rady projektuVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Mgr. Součková Jitka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
RNDr Hofbauer Jan, CSc.Člen rady projektuZemědělský výzkum, spol.s r.o.
Papršteinová Anna, Člen řešitelského týmuVýzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Pokorná Dana, Člen řešitelského týmuZemědělský výzkum, spol.s r.o.
Výsledky PRAZDNY
Citace