Výzkum - Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu

Kód projektuTA04021252
Název anglickyDevelopment of the equipment for physical treatment of seeds and malt using low-temperature plasma
Poznámka
AkronymDOPLNIT
Anotace projektuCílem projektu je vývoj zařízení a metod pro nechemické ošetření osiv proti různým druhům hub, a to pomocí nízkoteplotního plazmatu s následnou ochranou pomocí biopreparátu. Tímto postupem chceme nahradit postupy (moření), které jsou k životnímu prostředí méně šetrné a kdy je využíváno chemických látek. Tyto látky zůstávají v životním prostředí a vytvářejí tak zbytečnou ekologickou zátěž. Základní myšlenka projektu je definována kombinací dvou strategií moření osiva: (a) fyzikální ošetření osiva a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu a využití potenciálu tohoto fyzikálního ošetření v eliminaci fytopatogenních houbových a bakteriálních původců onemocnění rostlin a (b) moření osiva pomocí přirozeně se vyskytujících druhů/kmenů entomopatogenních a mykoparazitických hub. Implementace tohoto postupu do plodinových programů IOR by mohla (odděleně nebo současně) účinně řešit problematiku ochrany proti původcům houbových onemocnění a hmyzích škůdců napadajících kulturní rostliny zejména v nejcitlivějších fázích jejich vývoje (klíčení, vzcházení), resp. napadajících podzemní části rostlin. Vzhledem k tomu, že drobné osivo i pivovarský slad jsou sypké materiály s podobnými fyzikálními vlastnostmi, předpokládáme, že vyvíjené zařízení bude využitelné také jako prostředek pro snížení mykotoxinové zátěže sladu.
Anotace projektu anglickyThe aim of the project is the development of appliances and methods for non-chemical treatment of seeds against various fungi species,respectively by means of low-temperature plasma with the subsequent protection by the help of biopreparation. By this procedure we want tosubstitute the procedures (dressings) which are less enviromentally friendly and during which chemical substances are used. These substancesremain in the environemnt and create in this way the useless ecological load. The basic idea of the project is defined by the combination of two strategies of seed dressing: (a) physical seed and malt treatment by means of low-temperature plasma and use of potential of this physical treatment during the elimination of phytopathogenic fungal and bacterial invaders of plants and (b) seed dressing by means of naturally ranging species/tribes of entomopathogenic and mycoparasitic fungi. The implementation of this procedure into IOR crop programmes could (separately or simulaneously) effectively solve the problems of protection against fungal invaders and insect pests attacking culture plants especially in the most sensitive phases of their evolution (germination, emergence), or attacking the subterranean parts of plants. With regard to the fact that small seed as well as brewing malt are discrete materials with similar physical properties, we suppose that theappliance being developed will be usable also as a means for the reduction of mycotoxin malt load.
Klíčová slovamoření osiva; fyzikální ošetření osiv; nízkoteplotní plazma; biologická ochrana rostlin; entomopatogenní houby; mykoparazitické houby;
Klíčová slova anglickyseed treatment; physical seed treatment; low-temperature plasma; biological control of plants; entomopathogenic fungi; mycoparasitic fungi;
Období od - do01. 07. 2014 - 31. 12. 2017
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
OboryGF, Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Doc.RNDr. Bartoš Petr, Ph.D.Řešitel - koordinátorJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Běláková Sylvie, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
prof.RNDr. Špatenka Petr, CSc.ŘešitelSurface Treat, a.s.
RNDr. Dienstbier Miroslav, ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace