Výzkum - Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna - udržitelnost a rozvoj

Kód projektuLO1312
Název anglickySensory Research Centre in Prague and Brewhouse for research and development - sustainability and development
Poznámka
AkronymVSC a VVV
Anotace projektuStěžejním účelem předkládaného projektu je podpora udržitelnosti Chráněného zeměpisného označení (CHZO) České pivo (Úřední věstník EU C 016/ 23/01/2008 s. 14-22). Projekt je postaven na pěti vzájemně interagujících dílčích cílech. Centrálním cílem je vypracování souboru analyticko-senzorických metod pro formulaci senzorických vlastností Českého piva v kontextu surovin a technologických operací jeho výroby. Podrobné analyticko-senzorické mapy Českého piva a surovin budou vypracovány aplikací zcela nového metodického přístupu pro komplexní charakterizaci organoleptického charakteru potraviny/nápoje, zvaného senzomika. Druhým cílem je výzkum a hodnocení odrůd sladovnického ječmene a chmele z pohledu senzomických profilů piva a predikce organoleptických vlastností piva na základě odrůdových vlastností a půdně klimatické variability surovin. Třetím cílem je výzkum technologických kmenů pivovarských kvasinek a dalších mikroorganizmů z hlediska tvorby žádoucích i nežádoucích senzoricky aktivních látek. Řešení ve čtvrtém cíli je zaměřeno na výzkum v oblasti ekonomického zefektivnění výroby implementací nových technologií či optimalizací výroby ve stávajících technologických celcích nastavením procesních parametrů v mantinelech daných CHZO České pivo, vše při současném komplexním a kritickém pohledu na senzorický charakter finálního výrobku. Pátým cílem je vypracování receptur nových fermentovaných výrobků specificky cílených na různé skupiny konzumentů. Se změnami životního stylu stoupá zájem o výrobky s novými senzorickými vlastnostmi, roste obliba nízkoalkoholických fermentovaných nápojů i potřeba uspokojit konzumenty s určitými typy onemocnění (diabetes, celiakie). Inovace značek v tomto směru představuje problém pro malé a střední podniky.
Anotace projektu anglickyThe main purpose of this project is to support the sustainability of the Protected Geographical Indication (PGI) “Czech beer” (Official Journal of the EU C 016 / 23/01/2008 p 14-22). The project is based on five mutually interacting sub-goals. The first, fundamental, objective is to develop a set of analytical and sensory methods for formulating the sensory properties of Czech beer in the context of raw materials and technological production processes. Advanced analytical and sensory maps of Czech beer will be developed by using a completely new methodological approach for the comprehensive characterization of the organoleptic character of the food/beverage, called sensomics, which is in principle analogous to metabolomics. The second objective is the research into, and evaluation of, the varieties of malting barley and hops in terms of the sensomic profiles of beer, and prediction of organoleptic properties of beer based on the varietal characteristics of soil and climatic variability of raw materials. The third objective is the research of technological strains of brewing yeast and other microorganisms, exploring the production of both desirable and undesirable flavor compounds by these strains. The work aimed at the fourth objective focuses on research in the area of increasing the efficiency of economic production by implementing new technologies or optimizing existing technology in production units by means of setting process parameters within the confines of the PGI Czech beer, while maintaining a comprehensive and critical look at the sensory nature of the final product. The fifth objective is to develop new recipes for fermented products specifically targeted at different consumer groups. Changes in the lifestyle bring about increasing interest in products with new sensory characteristics, growing popularity of low-alcoholic fermented beverages and the need to satisfy consumers with certain diseases (diabetes, celiac disease). Innovation of the brands in this direction is a problem for small and medium-sized enterprises.
Klíčová slovapivo,nápoje,sladovnický ječmen,chmel,senzomika
Klíčová slova anglickybeer; beverages; mating barley; hops; senzomics
Období od - do01. 07. 2014 - 30. 06. 2019
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
OboryCB, Analytická chemie, separace; EE, Mikrobiologie, virologie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Čulík Jiří, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.ŘešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Štěrba Karel, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Jurková Marie, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čejka Pavel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Kubizniaková Petra, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Dienstbier Miroslav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Microbiology of brewing – lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection – Part I. Kvasny Prum. 61(3): 76-88, 2015.
Vrzal, T., Olšovská, J.: N-nitrosamines in 21th century. Kvasny Prum. 62(1): 2-8, 2016, DOI: 10.18832/kp2016001.
Kochláňová, T., Kij, D., Kopecká, J., Kubizniaková, P., Matoulková , D.: Non-Saccharomyces yeasts and their importance in the brewing industry – part II. . Kvasný Průmysl 62(7-8): 206-214, 2016,DOI: 10.18832/kp2016025.
Kochláňová, T., Kij, D., Kopecká, J., Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Non-Saccharomyces yeasts and their importance in the brewing industry – part I - Brettanomyces (Dekkera). Kvasný Průmysl 62(7-8): 198-205, 2016, DOI: 10.18832/kp2016024.
Olšovská, J., Matoulková, D., Felsberg, J., Jelínková, M., Dušek, M., Čejka, P., Štěrba, K.: Analysis of century old beer - chemical, sensorial and genetic profile of 100-year-old beer. Kvasný Průmysl 62(11-12): 326-334, 2016, DOI: 10.18832/kp2016032.
Krescanková, K., Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Characterization of technologically utilized Saccharomyces yeast. Kvasny Prum. 61(6): 174-185, 2015.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Brewing microbiology - lactic acid bacteria and cultivation methods for their detection – Part II. Kvasný Průmysl 62(11-12): 335-345, 2016, DOI: 10.18832/kp2016033.
Čejka, P., Olšovská, J.: Use of sensory analysis of beer in marketing. Kvasny Prum. 61(2): 38-45, 2015.
Mikyška, A., Slabý, M.: Study of energy-saving wort boiling systems for Czech beer production. Kvasny Prum. 61(2): 26-33, 2015.

Výsledky B, odborná kniha
Citace
Olšovská, J., Čejka, P., Štěrba, K., Slabý, M., Frantík, F. (ed.J.Olšovská.): Senzorická analýza piva. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, 2017, 146 pp., ISBN 978-80-86576-74-9.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Secondary contamination of beer by Pectinatus and other strict anaerobes. „2018 School of Fermentation Technology“,Advances in brewing and malting technology/Postępy w technologii browarniczej i słodowniczej. Kraków, Polsko, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw NAUKA-PRZEMYSŁ, p. 369-375, 2018. ISBN 978-83-930745-6-3.
Psota, V.: Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016. Kompendium 2018 ke konferenci . Spolek pro ječmen a slad, p. 21-23, 29.1. - 31.1. 2018. ISBN 978-80-213-2829-7 .

Výsledky P, patent
Citace
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8822 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307574. ÚPV Praha, 7.11.2018.
Matoulková, D., Kosař, K.: Method for identification of bacteria of the genus Pectinatus and culture medium therefor. EP 2377919B1. Evropská patentová kancelář - 25.3.2015, Německo - Mnichov - národní fáze - 14.4.2015.
Matoulková, D., Slabý, M.: Způsob pro výrobu piva a pivo vyrobené tímto způsobem. Patent č. 307794. ÚPV Praha, 27.3.2019.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8715 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307085. ÚPV Praha, 22.11.2017.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8714 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307083. ÚPV Praha, 22.11.2017.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8823 a jeho použití při výrobě piva. Patent č. 307575. ÚPV Praha, 7.11.2018.

Výsledky Z, poloprovoz, ověřená technologie
Citace
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8714 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8822 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8823 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),
Matoulková, D., Kylián, P., Kubizniaková, P., Mikyška, A.: Aplikace autochtonního kmene kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM 8715 pro řízenou výrobu vína. Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Výzkumným ústavem pivovarským a.s. a společností AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., (od 9.10.2019),

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8822. UV č. 31550. Praha, 6.3.2018.
Slabý, M., Dienstbier, M., Mikyška, A., Matoulková, D., Vlach, M., Veverka, L.: Svrchně kvašené pivo s ovocným aroma. UV č.33155. ÚPV Praha, 27.8.2019.
Slabý, M., Dienstbier, M., Mikyška, A., Matoulková, D., Vlach, M., Veverka, L.: Spodně kvašené pivo s ovocným a bylino-kořenitým aroma. UV 33460. ÚPV Praha, 3.12.2019.
Matoulková, D., Slabý, M.: Pivo připravené ze sladu, který je z 30 až 65 % tvořený ovesným sladem. UV č. 31972. Praha, 14.8.2018.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Slabý, M., Kylián, L.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM8714. UV č.30973. ÚPV Praha, 5.9.2017.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8823. UV č. 31551. Praha, 6.3.2018.
Kubizniaková, P., Slabý, M., Kosař, K., Matoulková, D.: Pivo. UV č. 29685. Praha, 8.8.2016.
Kubizniaková, P., Slabý, M., Kosař, K., Matoulková, D.: Pivo. UV č.29684. Praha, 8.8.2016.
Matoulková, D., Kylián, L., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Pivo připravené zkvašováním pivní mladiny kvasinkami kmene Saccharomyces cerevisiae CCM 8715. UV č. 31262. ÚPV Praha, 4.12.2017.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Dienstbier, M., Gabriel, P.: Zařízení pro řízený osvit piva v uzavřené láhvi pro vyvolání světelného poškození piva za účelem ocenění jeho náchylnosti k tomuto druhu poškození. Gfunk.č.DLSG-V1, 2019.

Výsledky x-2, ostatní výstupy - článek nerecenzovaný
Citace
Kopecká, J., Matoulková, D.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Zpravodaj Československé biologické společnosti 25(1): 3-21, 2016.

Výsledky y-1, pedagogická činnost - bakalářské, diplomové, doktorské práce, oponentní posudky
Citace
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2013.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova Univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: vedoucí - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - bakalářská práce (2015-2016): Křesalová, K.: Bakterie ve sladařském a pivovarském provozu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: vedoucí - bakalářská práce (2015-2016): Křesalová, K.: Bakterie ve sladařském a pivovarském provozu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Vontrobová, E.: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Vontrobová, E.: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Kij, D.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2015.
Matoulková, D.: konzultant - bakalářská práce (2015-2016): Kij, D.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: vedoucí - dizertační práce (2016-2020): Fidrich, L.: Charakterizace technologických kmenů kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Kij, D.: Zavedení metod pro charakterizaci technologických kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Vontrobová, E.: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2016.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Vontrobová, E.: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: vedoucí - dizertační práce (2016-2020): Fidrich, L.: Charakterizace technologických kmenů kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2015-2017): Kochláňová, T.: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: konzultant - diplomová práce (2016-2018): Kij, D.: Zavedení metod pro charakterizaci technologických kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2017.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2014.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova Univerzita Brno, Mikrobiologie, 2014.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2014.
Matoulková, D.: vedoucí - diplomová práce (2013-2015): Krescanková, K.: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2013.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2012.
Matoulková, D.: konzultant - doktorská práce (2011-2015): Kopecká, J.: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. Masarykova univerzita Brno, Mikrobiologie, 2011.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2013.
Olšovská, J.: vedoucí (Dušek, M. - konzultant) - diplomová práce (2013-2015): Zušťáková, V.: Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS. Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Analytická chemie, 2015.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K.: Sbírka pivovarských kvasinek VÚPS – příběh starý 100 let. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Mikrobiologie výčepních zařízení. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Pivovarská mikrobiologie – mléčné bakterie a kultivační metody jejich detekce. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Matoulková, D.: Sanitace a mikrobiologie výčepních zařízení, nealkoholické pivo v on trade (rizika). Školení „Péče o pivo v gastronomii“, Praha, 2017.
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva. Setkání členů Cechu domácích pivovarníků, Kostelec nad Černými Lesy, 16.9.2017.
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva, “Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby”. Chmelařský institut s.r.o., 12.10.2017, Žatec, 2017.
Vrzal, T., Olšovská, J., Kubizniaková, P., Slabý, M.: Vliv kmenů kvasnic na senzomický profil piva. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Olšovská, J.: Optimalizace metody objektivního stanovení senzorického profilu piva. Legislativní seminář VÚPS, Želiv, 17.5.2016.
Štěrba, K., Olšovská, J., Vrzal, T., Čulík, J., Čejka, P., Slabý, M.: Heterocykly a jejich osud při výrobě piva. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Matoulková, D.: Mikrobiologický stav restauračních výčepů. XII. ročník Jarní ceny českých sládků, Zvíkovské Podhradí, 2018.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Secondary contamination of beer by Pectinatus and other strict anaerobes (lecture and poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018 (lecture and poster).
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva. Senzorické zkoušky potravin a vod, seminář ČIA, o.p.s., hotel Olšanka, Praha, 29.3.2017.
Kochláňová, T., Kopecká, J., Matoulková, D.: Využitie non-Saccharomyces kvasiniek na výrobu piva. 38. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2016.
Slabý , M., Olšovská, J., Čejka, P.: Studené chmelení - aplikační možnosti. Odborné konference "Český sládek", Kostelec nad Černými Lesy, 2017.
Psota, V., Málková, T., Musilová, M.: Vliv sucha na kvalitu zrna sladovnického ječmene na příkladu roku 2018 . 28. Pivovarsko sladařské dny, Plzeň, 31.10.2019 .
Olšovská, J., Matoulková, J.: Cesta do historie: Analýza stoletého piva. 38.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 26.10.2016.
Čejka, P.: Senzorické hodnocení chmelového aroma. Legislativní seminář VÚPS, Želiv, 17.5.2016.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Vliv rmutování na senzomický profil mastných kyselin v pivu. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 25.-.26.10.2018.
Olšovská, J., Čejka, P., Slabý, M., Štěrba, K.: Význam heterocyklických sloučenin v pivovarství. Integrovaný legislativní seminář VUPS, Želiv, 30.5.-31.5.2017.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Senzomická mapa piva - teorie a praxe. 39.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 25.10.2018.
Psota, V.: České sladovnictví v běhu času. Tradiční ječmenářský seminář, Plzeň, 20.11.2018.
Olšovská, J., Straková, L., Vrzal, T., Zušťáková, V., Enge, J.: Vývoj metody predikce senzorického stárnutí piva. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11. 2019 .
Krescanková, K., Kopecká, J., Němec, M., Matoulková, D.: Charakteristika kvasiniek rodu Saccharomyces využívaných v technológiách. XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno, 2015.

Výsledky y-2, pedagogická činnost - přednášky pro studenty
Citace
Olšovská, J.: Senzorická analýza piva. Katedra Analytické Chemie, PřF UK, Praha, 24.10.2017.
Matoulková, D., Němec, M.: Fyziologie bakterií. Masarykova univerzita Brno, podzim 2016.
Matoulková, D., Němec, M.: Fyziologie bakterií (2015). Masarykova univerzita Brno, podzim 2015.

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Halama, R., Brož, P., Izák, P., Kačírková, M., Dienstbier, M., Olšovská, J.: Beer dealcoholization using pervaporation . KVASNÝ PRŮMYSL 65(2): 65-71, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.65 .
Kubizniaková, P., Vontrobová, E., Vrzal, T., Matoulková, D.: Brewing microbiology - lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection – Part III. Kvasny Prum 63(6): 307-313, 2017, DOI: 10.18832/kp201730.
Škoda, J., Gabriel, M., Dienstbier, M.: Světelná degradace piva a tvorba letinkové příchuti. Chemické listy 110: 112-117, 2016.
Čejka, P., Olšovská, J., Štěrba, K., Slabý, M., Vrzal, T.: Methods of Evaluating of Sensory Assessors - Part 1. KVASNÝ PRŮMYSL 64(1): 14-20, 2018, DOI:10.18832/kp201803.
Olšovská, J., Matoulková, D., Dušek, M., Felsberg, J., Jelínková, M., Čejka, P., Štěrba, K.: Analysis of 100-years-old beer originated from the Czech Republic. J. Agric. Food Chem. 65(16): 3341-3350, 2017, DOI: 10.1021/acs.jafc.6b05706.
Brožová, M., Kubiazniaková, P., Matoulková, D.: Brewing microbiology – genus Clostridium. KVASNÝ PRŮMYSL 64(5): 242-247, 2018, DOI: 10.18832/kp201830.
Jurková, M., Olšovská, J., Čejka, P.: Determination of Sugars and Saccharides in Beer. KVASNÝ PRŮMYSL 64(2): 58-64, 2018, DOI:10.18832/kp201812.
Brožová, M., Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Brewing Microbiology – Bacteria of the genera Bacillus, Brevibacillus and Paenibacillus and cultivation methods for their detection – Part 1. KVASNÝ PRŮMYSL 64(2): 50-57, 2018, DOI:10.18832/kp201813.
Brožová, M., Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Brewing microbiology – bacteria of the genera Bacillus, Brevibacillus and Paenibacillus and cultivation methods for their detection – part 2. KVASNÝ PRŮMYSL 64(5): 233-241, 2018, DOI:10.18832/kp201829.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after harvest 2017. KVASNÝ PRŮMYSL 64(3): 111-116, 2018, DOI:10.18832/kp201818.
Kubizniaková, P., Brožová, M., Matoulková, D.: Brewing microbiology – Kocuria (Micrococcus) and cultivation methods for their detection – part 2 . KVASNÝ PRŮMYSL 64(4): 156-160, 2018, DOI:10.18832/kp201820 .
Psota, V., Dvořáková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2017. KVASNÝ PRŮMYSL 64(3): 102-110, 2018, DOI:10.18832/kp201817.
Olšovská, J., Vrzal, T., Štěrba, K., Slabý, M., Kubizniaková, P., Čejka, P.: The chemical profiling of fatty acids during the brewing process. Journal of the Science of Food and Agriculture 99(4): 1772-1779, 2019 DOI: 10.1002/jsfa.9369.
Olšovská, J., Mikyška, A., Čejka, P., Slabý, M., Psota, V.: Study of the technological properties of the historical barley variety Proskovcuv hanacky. KVASNÝ PRŮMYSL 64(4): 167-172, 2018, DOI: 10.18832/kp201822.
Matoulková, D., Vontrobová, E., Brožová, M., Kubizniaková, P.: Microbiology of brewery production – bacteria of the order Enterobacterales . KVASNÝ PRŮMYSL 64(4): 161-166, 2018, DOI:10.18832/kp201824.
Mikyška, A., Olšovská, J., Slabý, M., Štěrba, K., Čerenak, A., Košir, I.J., Pavlovič, M., Kolenc, Z., Krofta, K.: Analytical and sensory profiles of Slovenian and Czech hop genotypes in single hopped beers. J. Inst. Brew. 124(3): 209-221, 2018, DOI:10.1002/jib.494 .
Vontrobová, E., Kopecká, J., Rotková, G., Matoulková, D.: Factors influencing the production of sensory active substances in brewer’s and wine yeast. Kvasny Prum. 63(4): 173-80, 2017, DOI: 10.18832/kp201720.
Kopecká, J., Kubizniaková, P., Fidrich, L., Matoulková, D.: Storage of pitching yeast in brewery. Kvasny Prum. 63(2): 52-56, 2017, DOI: 10.18832/kp201707.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Brewing microbiology - Kocuria (Micrococcus) and cultivation methods for their detection - Part 1. KVASNÝ PRŮMYSL 64(1): 10-13, 2018, DOI: 10.18832/kp201804 .
Olšovská, J., Štěrba, K., Vrzal, T., Čejka, P.: Nutritional composition and energy value of different types of beer and cider. KVASNÝ PRŮMYSL 65(1): 32-37, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.32 .
Vrzal, T., Olšovská, J.: Pyrolytic profiling nitrosamine specific chemiluminescence detection combined with multivariate chemometric discrimination for non-targeted detection and classification of nitroso compounds in complex samples. Analytica Chimica Acta 1059(Jun 20): 136-145, 2019. DOI: 10.1016/j.aca.2019.01.033.
Krofta, K., Houška, M., Mikyška, A., Čermák, P.: Changes in the composition of hop secondary metabolites induced by high hydrostatic pressure. J. Inst. Brew. 124: 158-172, 2018, DOI:10.1002/jib.481 .
Krofta, K., Patzak, J., Sedlák, T., Mikyška, A., Štěrba, K., Jurková, M.: Kazbek - The First Czech Aroma . KVASNÝ PRŮMYSL 65(2): 72-83, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.72.
Psota, V., Dvořáčková, O., Nečas, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Czech Republic after harvest 2018. KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 97-105, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.97.
Psota, V., Svorad, M., Musilová, M.: Barley varieties registered in the Slovak Republic after harvest 2018. KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 106-110, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.106.
Olšovská, J., Jandovská, V., Běláková, S., Kubizniaková, P., Vrzal, T., Štěrba, K.: Monitoring of potential contaminants in beer from the Czech Republic . KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 84-96, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.84.
Olšovská, J., Vrzal, T., Štěrba, K., Čejka, P., Horák, T., Mikyška, A.: Relation between fatty acids’ chemical profile and chemotaxonomy of Czech barley (Hordeum vulgare) varieties, geographical origin and malting process . KVASNÝ PRŮMYSL 65(3): 111-119, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.111.
Mikyška, A., Psota, V.: Chemical and sensory profiles of beers from barley varieties registered in the Czech Republic. Journal of Food and Nutrition Research 58(4): 349-362, 2019.
Vrzal, T., Olšovská, J.: Sensomics - basic principles and practice. KVASNÝ PRŮMYSL 65(5): 166-173, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.166.
Mikyška, A., Dušek, M., Čejka, P.: Influence of barley variety and growing locality on the profile of flavonoid polyphenols in malt. KVASNÝ PRŮMYSL 65(5): 149-157, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.149.
Psota, V.: Free amino nitrogen in sweet wort made from barley varieties tested in the Czech Republic . KVASNÝ PRŮMYSL 65(4): 142-148, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.142 .
Kubizniaková, P., Brožová, M., Štulíková, K., Vontrobová, E., Hanzalíková, K., Matoulková, D.: Microbiology of brewing production - bacteria of the order Enterobacterales and culture methods for their detection. KVASNÝ PRŮMYSL 66(5): 345-350, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.345.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – lactic acid bacteria and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Matoulková, D., Kubizniaková, P., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – bacteria of genus Kocuria (Micrococcus) and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Kosař, K., Brožová, M.: Brewing microbiology – wild yeasts and cultivation methods of their detection (poster). 2018 School of Fermentation Technology, Andrychow, Poland, 2018.
Jandovská, V., Kubizniaková, P., Běláková, S., Dušek, M., Olšovská, J.: Cizorodé látky v českém pivu (poster). 28. Pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10. - 1.11. 2019.
Fidrich, L., Němec, M., Matoulková, D.: Selekce kmene Saccharomyces cerevisiae pro výrobu beta–glukanu v provozním měřítku (poster). 38. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2016.
Slabý, M., Olšovská, J., Štěrba, K.: Filterability of Czech beer (PGI) at membrane filtres. (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 8-12 April 2018.
Matoulková, D., Kubizniaková, P.: Secondary contamination of beer by strict anaerobes - risks and their elimination (poster). 13th Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 2018.
Dušek, M.: Proteomic Analysis of Worth with Focus on Potential Differentiation of Malting Barley Cultivars (poster). 21st International Mass Spectrometry Conference, Toronto, Canada, Book of Abstracts by Author Hosted by The Canadian Society for Mass Spectrometry, p. 201-202, 20.8-26.8.2016 .
Mikyška, A., Olšovská, J., Slabý, M., Hönigová, V.: Czech style of brewing – keeping tradition (poster). Malting and Brewing Symposium ‘12th Trends in Brewing', Ghent, Belgium, 3-7 April 2016.
Vrzal, T., Matoulková, D., Olšovská, J.: Development of a new method for classification of non-volatile nitroso compounds in beer using GC with chemiluminescence detection (poster). 36th European Brewery Convention, Ljubljana, Slovenia, 2017.
Slabý, M., Olšovská, J., Brožová, M.: „Pivo“ z merlíku chilského (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Vrzal, T.: Sensomics as a Promising Tool in Brewing Science (poster). EBC Congress , Antwerpen, 2-6 June 2019.
Zušťáková, V., Jandovská, V., Dušek, M.: Stanovení vitaminu B5 a B6 ve fortifikovaných nápojích na bázi piva pomocí HPLC-MS (poster). 21. Škola hmotnostní spektrometrie, Srní, 13.9.-18.9.2020.
Kochláňová, T., Kopecká, J., Matoulková, D.: Genotypová a fenotypová charakterizácia non-Saccharomyces kvasiniek (poster). 38. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2016.
Olšovská, J., Vrzal, T., Čejka, P., Štěrba, K., Slabý, M., Jandovská, V.: Vliv rmutování na profil mastných kyselin v pivu (poster). 27. pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Štěrba, K., Olšovská, J., Vrzal, T., Slabý, M., Čejka, P.: Heterocyclic compounds and their changes during brewing process (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 8-12 April 2018.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Brožová, M.: Mikrobiologie pivovarské výroby – význam a diagnostika bakterií rodu Kocuria (Micrococcus) v pivovarské výrobě. (poster). 39. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2018.
Brožová, M., Kubizniaková, P., Matoulková, D.: Mikrobiologie pivovarské výroby – význam a diagnostika bakterií rodů Bacillus, Brevibacillus a Paenibacillus v pivovarské výrobě (poster). 39. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 2018.
Kubizniaková, P., Matoulková, D., Brožová, M.: Mikrobiologie pivovarské výroby – význam a diagnostika bakterií mléčného kvašení (poster). 39. Pivovarsko-sladařském semináři, Plzeň, 2018.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Strukturní charakterizace netěkavých nitrososloučenin sladu (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Olšovská, J., Vrzal, T., Slabý, M.: Sensomic profiling of fatty acids during the brewing process (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 2018.

Výsledky x-4, ostatní výstupy - kniha/skripta
Citace
Psota, V. (ed.) : Ječmenářská ročenka 2018. VÚPS, servis a služby s.r.o., Praha, 2018, 394 pp., ISBN 978-80-86576-79-4 .
Psota, V. (ed.) : Ječmenářská ročenka 2019. VÚPS, a.s., Praha, 2019, 378 pp., ISBN 978-80-86576-86-2.
Němec, M., Matoulková, D.: Základy obecné mikrobiologie (skripta). Masarykova univerzita, Brno, 2015, 256 pp., ISBN 978-80-210-7923-6.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Vrzal, T., Matoulková, D., Olšovská, J.: A New Method for Detection and Classification of Non-Volatile Nitroso Compounds in Beer Combining Gas Chromatography with Chemiluminescence Detection and Discriminant Analysis . Proceedings of the 13th International Students Conference Modern Analytical Chemistry . Prague, Czech Republic, Charles university, Faculty of Science, p. 12 - 19, 2017. ISBN:978-80-7444-052-6, WOS:000435216500003.
Zušťáková, V., Dušek, M., Olšovská, J.: Screening of pesticide in Apple Ciders by Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry. Proceedings of the 14th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha, p. 152 - 157, 2018. 978-80-7444-059-5?WOS:000495572500025.
Jandovská, V., Dušek, M.: Behavior and fate of pesticides during beer brewing. Proceedings of the 14th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha, p. 181 - 187, 2018. 978-80-7444-059-5,WOS:000495572500030.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.: Development of miniaturized extraction method used for GC-NCD screening of non-volatile nitroso compounds in malt. Proceedings of the 14th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha, p. 105 - 113, 2018. ISBN 978-80-7444-059-5,WOS:000495572500018.

Výsledky J-ost, odborný recenzovaný článek neevidovaný ve WoS ani Scopus
Citace
Brožová, M., Kubizniaková, P., Matoulková, D.:Mikrobiologie pivovarské výroby – bakterie rodu Clostridium a kultivační metody pro jejich detekci. KVASNÝ 1(2): 2-5, 2019.
Brožová, M., Kubizniaková, P., Matoulková, D.:Mikrobiologie pivovarské výroby – octové bakterie. KVASNÝ 1(3): 6-9, 2019.
Brožová, M., Slabý, M., Fiala, J.:Použití ječmene jako náhražky sladu. KVASNÝ 1(2): 11-13, 2019.
Brožová, M., Slabý, M., Fiala, J.:Použití pšenice jako náhražky sladu. KVASNÝ 1(3): 26-28, 2019.
Brožová, M.:Náhražky sladu v pivovarství. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 2-4, 2019.
Brožová, M.:Oves a jeho použití v pivovarství. KVASNÝ 1(6): 21-25, 2019.
Brožová, M.:Použití kukuřice jako náhražky sladu. KVASNÝ 1(5): 36-39, 2019.
Brožová, M.:Použití rýže jako náhražky sladu. KVASNÝ 1(5): 12-15, 2019.
Brožová, M.:Quinoa a její využití jako náhražky sladu v pivovarství. KVASNÝ 1(4): 18-21, 2019.
Brožová, M.:Využití žita v pivovarství. KVASNÝ 1(6): 21-25, 2019.
Dienstbier, M., Hartman, I., Gabriel, P.:Zařízení pro stanovení barvy sladu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 5-8, 2019.
Dienstbier, M.:Měření zákalu a hodnocení účinnosti filtrace. KVASNÝ 1(5): 16-19, 2019.
Dušek, M., Jandovská, V., Mikyška, A., Olšovská, J.:Rezidua pesticidů v chmelu, jejich přenos do mladiny během chmelovaru a další osud během kvašení a ležení piva. KVASNÝ 1(4): 4-6, 2019.
Hanzalíková, K., Kubizniaková, P., Matoulková, D.:Kryoprezervace pivovarských kvasinek - minireview. KVASNÝ 2(5): 4-6, 2020.
Horák, T., Štěrba, K., Olšovská, J.:Stanovení furanu v pivu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 9-11, 2019.
Jandovská, V., Kubizniaková, P., Běláková, S., Štěrba, K., Olšovská, J.:Cizorodé látky v českém pivu: Původ, zdravotní rizika, hygienické limity, metody stanovení a dlouhodobý monitoring jejich výskytu. KVASNÝ 1(2): 30-39, 2019.
Jandovská, V., Zušťáková, V., Dušek, M., Olšovská, J.:Stanovení vitaminu B5 a B6 v nápojích na bázi piva. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 12-14, 2019.
Jurková, M., Čejka, P., Olšovská, J.:Separace cis/trans isomerů iso - alfa hořkých kyselin metodou HPLC na reverzní stacionární fázi s částicemi s pevným jádrem a povrchově porézní vrstvou. KVASNÝ 1(4): 38-42, 2019.
Krofta, K., Patzak, J., Sedlák, T., Mikyška, A., Štěrba, K., Jurková, M.:Odrůda Kazbek - první český chmel typu „flavor hops“ . KVASNÝ 1(2): 18-26, 2019.
Kubizniaková, P., Brožová, M., Hanzalíková, K., Matoulková, D.:Mikrobiologie pivovarské výroby - octové bakterie a kultivační metody pro jejich detekci. KVASNÝ 3(1): 6-9, 2021.
Kubizniaková, P., Brožová, M., Štulíková, K., Vontrobová, E., Matoulková, D.:Mikrobiologie pivovarské výroby - bakterie řádu Enterobacterales a kultivační metody pro jejich detekci. KVASNÝ 2(2): 2-6, 2020.
Malečková, M., Vrzal, T., Olšovská, J.:Screening netěkavých nitrososloučenin sladu pomocí plynové chromatografie s pyrolyzně profilující chemiluminiscenční detekcí. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 21-23, 2019.
Mikyška, A., Benešová, K.:Vliv intenzity rmutování na vitaminy B a dietní vlákninu v pivu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 24-29, 2019.
Mikyška, A., Dušek, M., Psota, V.:Profil proanthokyanidinů ve sladech 18 odrůd ječmene. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 30-34, 2019.
Mikyška, A., Dušek, M.: Komplexní pohled na chování polyfenolových látek při chmelovaru . KVASNÝ 1(5): 3-11, 2019.
Mikyška, A., Dušek, M.: Může proces rmutování ovlivnit antkokyanidiny a prenylflavonoidy v pivu?. KVASNÝ 1(5): 30-35, 2019.
Mikyška, A., Psota, V.:Vliv provenience ječmene na chemický a senzorický profil piva. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 35-40, 2019.
Mikyška, A., Psota, V.:Vliv provenience ječmene na kvalitativní parametry sladu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 76-78, 2019.
Mikyška, A., Slabý, M.:Studium senzorických vlastností odrůd ječmene pěstovaných v České Republice. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 15-20, 2019.
Mikyška, A., Štěrba, K., Slabý, M., Jurková, M.:Porovnání chemických a senzorických profilů vybraných českých kultivarů chmele v pivovarských testech s teplým a studeným chmelením. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 50-55, 2019.
Mikyška, A., Štěrba, K., Slabý, M., Jurková, M.:České kultivary chmele pro nízké konstrukce – chemický a senzorický profil piva. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 56-60, 2019.
Mikyška, A.:Vliv způsobu extrakce chmele na polyfenoly a antioxidační aktivitu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 45-49, 2019.
Slabý, M., Brožová, M., Olšovská, J.:Filtrovatelnost Českého piva CHZO na membránových filtrech. KVASNÝ 1(3): 16-23, 2019.
Slabý, M., Olšovská, J., Psota, V., Mikyška, A.:Hodnocení technologických a organoleptických vlastností nové odrůdy ječmene Manta ve varních pokusech. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 61-65, 2019.
Vrzal, T., Čejka, P., Štěrba, K., Olšovská, J.:Způsoby monitoringu a hodnocení výkonnosti senzorického panelu – aplikace normy ČSN ISO 11132. KVASNÝ 1(5): 42-48, 2019.
Zušťáková, V., Jurková, M., Olšovská, J.:Stanovení biogenních aminů v pivu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s flurescenční detekcí. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 71-75, 2019.
Čejka, P., Kubizniaková, P., Štěrba, K., Slabý, M., Olšovská, J.:Identifikace částic podílejících se na nemikrobiologických zákalech piva. KVASNÝ 1(2): 40-44, 2019.
Štulíková, K., Dienstbier, M.:Zaměřeno na kyslík . KVASNÝ 1(4): 32-35, 2019.
Štulíková, K., Kubizniaková, P., Matoulková, D.:Amylolytická kvasinka „Saccharomyces diastaticus“ se představuje. KVASNÝ 1(4): 22-25, 2019.
Štěrba, K., Vrzal, T., Olšovská, J.:Korelace chemického a senzorického stanovení hořkosti. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 66-70, 2019.