Výzkum - Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Kód projektuTE02000177
Název anglickyCentre for innovative use and strengthening of competitiveness of czech brewery raw materials and products
Poznámka
AkronymCK
Anotace projektuTento projekt demonstruje možnosti inovativního využití surovin pro výrobu Českého piva (CHZO) – ječmene a chmele. Strategie navrhovaných řešení Centra vychází z jedinečné znalostní báze výzkumných organizací (5) a podniků (12). Výstupem budou zcela nové konkurenceschopné výrobky se zdravotními benefity a šetrné, ekonomicky efektivní technologie zpracování surovin. Multidisciplinární pojetí a přímá návaznost na komerční podniky jsou zárukou vysokého aplikačního potenciálu dosažených výsledků. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a profitabilitu českého potravinářského průmyslu a navazujících odvětví. Za tímto účel vznikne unikátní konsorcium partnerů, složené z renomovaných tuzemských stáních i privátních výzkumných organizací a podniků. Všichni účastníci se významným způsobem podílejí na utváření trendů ve strategických oborech – produkce surovin (ječmen, chmel), pivovarství, sladařství, krmivářství, potravinářství a chemický průmysl. Multidisciplinární propojení know-how a špičkového technického zázemí i předchozí zkušenosti s aplikací výsledků R&D jsou v případě tohoto Centra zárukou vysokého aplikačního potenciálu. Aktivity rozdělené do logicky navazujících balíčků vygenerují v průběhu trvání Centra tyto klíčové výstupy: A. Finální produkty (výrobky) - produkty se zdravotním benefitem na bázi biologicky aktivních látek ječmene, chmele a jiných rostlin, - extrudovaná naklíčená zrna ječmene, - enzymaticky aktivní přídavky do krmných směsí na bázi sladu, - fytohormonální přípravek na regulaci klíčení ječmene, - chmelové preparáty pro současné moderování hořkosti a barvy piva, - nefiltrovaná piva se zvýšenou trvanlivostí, - světlá piva a nízkoalkoholická světlá piva s přídavkem termicky ošetřené směsi chmele a sladiny. B. Technologie, užitné vzory, metodiky - systém ochrany chmele proti škodlivým činitelům, - analytický model pro mobilní sensor detekující stárnutí Českého piva, - systém hodnocení odrůd pšenice pro pivovarské účely, - metodika pěstovaní ječmene pro České pivo v ekologickém režimu, - antimikrobiální filtr piva na bázi nanomateriálů, - membránové filtry pro zlepšení filtrovatelnosti Českého piva, - multimetoda na stanoveni kontaminantů v surovinách, - reaktor pro přípravu nových chmelových preparátů, - markery pro autentifikaci českého ječmene a chmele, - traceabilty surovin a technologií analýzou specifických markerů, - zařízení pro dekontaminaci zrn nízkoteplotním plasmatickým výbojem.
Anotace projektu anglickyThe project offers a high potential for innovative use of raw material for Czech beer (PGI) – barley and hop. The proposed strategies are based on unique knowledge of research organizations (5) and companies (12). The outcomes will be novelty competitive products with health benefits, and saving, economically efficient technologies for processing of raw materials. The multidisciplinary approach and direct link to commercial sphere guarantee a high application potential of achieved results. The project’s objective is to promote competitiveness and profitability of Czech food industry and related industries. For this purpose, a unique consortium that will join renowned public and private research organizations will be established. All consortium partners have been involved in creating trends in the strategic fields – raw material (barley, hop), brewing, malting, feed industry, food and chemical industries. A multidisciplinary approach in terms of inter-connection of know-how, top technical equipment, and previous experience with application of R&D results guarantees a high application potential. The activities divided into logically linked work packages will generate these key results: A. Products - Products based on biologically active barley, hop and other plant substances with health benefits, - Extruded germinated barley grains, - Enzymatically active malt-based additives for feed mixtures, - Phytohormonal preparation for regulation of barley germination, - Hop preparation for simultaneous moderation of bitterness and colors of beers and beverages, and its manufacturing procedure, - Unfiltered beers with longer shelf life, - Pale lager beer and low-alcohol pale beer with special hop-wort preparation, B. Technologies, utility designs, methodologies - System of hop protection against harmful agents, - Analytical model of a sensor to assess sensorial damage of beers, - Evaluation system of wheat varieties intended for brewing purposes, - Methodology for growing barley for Czech beer under ecological conditions, - Antimicrobial beer filter based on nanomaterials, - Membrane filters to improve filtration capacity of Czech beer, - Multimethodology for contaminants detection, - Reactor for new hop preparation production, - Markers for authenticity confirmation of barley and hop, - Traceability markers of Czech beer, - Equipment for grains processing using low-temperature plasma discharge.
Klíčová slovazdraví-ječmen-chmel-slad-České pivo-Žatecký chmel -bioaktivní látky-esence-kvalita-mikrobiální kontaminace-mykotoxiny-autenticita-originální-potraviny-doplňky stravy-přepěňování-hydrofobní-výboj v plazmě-nanofiltr
Klíčová slova anglickyhealth- barley- hop- malt- Czech Beer- Saaz hops- bioactive compounds- essences- quality- microbial contamination- mycotoxins- authenticity- origin- food- food supplements- gushing- hydrophobin- plasma discharge- nanofilter
Období od - do01. 01. 2014 - 31. 12. 2019
PoskytovatelTechnologická agentura České republiky (TAČR)
OboryCB, Analytická chemie, separace; CE, Biochemie; GM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Ing. Nesvadba Vladimír, Ph.D.Člen řešitelského týmuChmelařský institut s.r.o.
Ing. Fuchs Martin, Další řešitelEXTRUDO Bečice s.r.o.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hertel Vítězslav, Další řešitelSEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Ing. Jirsa Ondřej, Ph.D.Člen řešitelského týmuAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Kaňák Ivo, MBAČlen řešitelského týmuPlzeňský Prazdroj, a. s.
Ing. Vostřel Josef, CSc.Člen řešitelského týmuChmelařský institut s.r.o.
Ing.Bc. Pluháčková Helena, Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
prof.RNDr. Brzobohatý Břetislav, CSc.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
doc.Ing. Hřivna Luděk, Ph.D.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
Ing. Běláková Sylvie, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Benešová Karolína, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Čejka Pavel, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Dušek Martin, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přinosil Aleš, Další řešitelRaven Trading, s.r.o.
doc.Ing. Cerkal Radim, ŘešitelMendelova univerzita v Brně
doc.RNDr. Adam Vojtěch, Ph.D.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Gregor Tomáš, Ph.D.Člen řešitelského týmuMendelova univerzita v Brně
Ing. Hutař Martin, Další řešitelPRO-BIO, obchodní společnost, s.r.o.
Ing. Krofta Karel, PhD.Další řešitelChmelařský institut s.r.o.
Ing. Mikyška Alexandr, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Patzak Josef , Ph.D.Člen řešitelského týmuChmelařský institut s.r.o.
Ing. Potěšil Václav, Další řešitelPIVO Praha, spol. s r.o.
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Rous Josef, Další řešitelBODIT Tachov s.r.o.
Ing. Říha Jaroslav, Další řešitelBiomedica, spol. s r.o.
Ing. Slabý Martin, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Spáčilová Václava, Ph.D.Člen řešitelského týmuAgrotest fyto, s.r.o.
Ing. Svoboda Zdeněk, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Štěrba Karel, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Šusta Jiří, Další řešitelSladovna BERNARD, a.s.
Ing. Vaculová Kateřina, CSc.Další řešitelAgrotest fyto, s.r.o.
Mgr. Horák Tomáš , Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Mgr. Novotný Roman, Další řešitelSLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
prof. Ing. Dostálek Pavel, CSc.Další řešitelVysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
prof. Ing. Horna Aleš, CSc.Další řešitelRADANAL s.r.o.
RNDr. Dienstbier Miroslav, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Kosař Karel, CSc.Další řešitelVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Kříž Pavel, Ph.D.Další řešitelSurface Treat, a.s.
RNDr. Matoulková Dagmar, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Mikulíková Renata, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
RNDr. Olšovská Jana, Ph.D.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky J-rec, odborný článek v českém recenzovaném časopise
Citace
Olšovská, J., Štěrba, K., Vrzal, T., Jurková, M., Čejka, P.: Senzorické stárnutí piva. Kvasny Prum. 62 (9): 250-257, 2016, DOI: 10.18832/kp2016027.
Olšovská, J., Krofta, K., Jandovská, V., Patzak, J., Štěrba, K.: Methods for verifying the authenticity of hops – an effective tool against falsification. Kvasny Prum. 62(10): 294-305, 2016, DOI: 10.18832/kp2016030.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Pluháčková, H., Běláková, S., Benešová, K.: Analysis of essential oils usable for fortification of food products. Kvasny Prum. 62(5): 157-160, 2016, DOI: 10.18832/kp2016021.

Výsledky D-ost, stať ve sborníku neevidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Piacentini, K.C., Běláková, S., Benešová, K., Pernica, M., Hartman, I., Čáslavský, J., Rocha, L.O., Savi, G.D., Correa, B.: Deoxynivalenol stability during malting and brewing process. Mykotoxiny 2018. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, p. 14-22, 2018. ISBN 978-80-7592024-9.
Slabý, M., Mikyška, A.: Vliv kvasného kmene na filtrovatelnost piva. Membránové procesy v potravinářství 2018. Česká Lípa, ČR, Česká membránová platforma, z.s., p. 50-64, 2018. ISBN 978-80-906831-4-3.

Výsledky P, patent
Citace
Mikyška, A., Krofta, K.: Preparát pro simultánní hořčení a dobarvení piva, způsob jeho výroby a použití. 308488. ÚPV Praha, 5.8.2020.
Olšovská , J., Vrzal, T., Štěrba, K., Jurková, M.: Způsob pro in situ objektivní určení intenzity staré chuti piva. Patent č. 308407. ÚPV, 18.6.2020.
Běláková, S., Kříž, P., Špatenka, P., Hartman, I., Benešová, K., Dienstbier, M.: Způsob ošetření obiloviny pro přípravu sladu a/nebo z ní připraveného sladu pro snížení přepěňovacího potenciálu sladu. Patent č. 308152. ÚPV Praha, 11.12.2019.
Dušek, M., Mikyška, A., Olšovská, J.: Způsob určení přítomnosti chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák v neznámém vzorku hlávkového chmele, lisovaného chmele, chmelových pelet nebo piva. Patent č.308353. ÚPV Praha, 7.5.2020.

Výsledky Z, poloprovoz, ověřená technologie
Citace
Slabý, M.: Technologický postup pro zlepšení filtrovatelnosti spodně kvašených piv na membránových filtrech. Smlouva o využití: Pivovar Kamenice s.r.o. IČ: 04996917 , (18.12.2019), FMCZ.
Svobodová, I., Hartman, I., Míša, P.: Pěstební technologie produkce sladovnického ječmene pro CHZO České pivo v podmínkách ekologického zemědělství. Bioječmen CHZO, Smlouva o uplatnění ověřené technologie mezi Agrotest fyto, s.r.o., a PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., uzavřená 19.12.2018.

Výsledky F, užitný vzor, průmyslový vzor
Citace
Hartman, I., Benešová, K., Holečková, Š.: Ječný slad se zvýšenou enzymatickou aktivitou. UV č.30944. UPV Praha, 21.8.2017.
Dienstbier, M., Gabriel, P., Hartman, I.: Zařízení pro stanovení barvy sladu. UV č. 31587. ÚPV Praha, 13.3.2018.
Mikyška, A., Krofta, K.: Sladový sycený nápoj chmelený chmelo-sladovým preparátem. UV č.34302. ÚPV Praha, 18.8.2020.
Pluháčková , H., Gregor, T., Boško, R., Běláková, S., Svoboda, Z.: Pivo fortifikované vybranými bylinnými extrakty. UV č.33670. ÚPV Praha, 4.2.2020.
Hartman, I., Benešová, K., Běláková, S., Holečková, Š., Holík, M.: Pšeničný slad se zvýšenou enzymatickou aktivitou. UV č.33351. ÚPV Praha, 5.11.2019.
Krofta, K., Mikyška, A.: Reaktor s regulovatelnou velikostí teplosměnné plochy. UV č.33748 . ÚPV Praha, 18.2.2020.
Mikyška, A., Krofta, K.: Pivo chmelené chmelo-sladovým preparátem. UV č.33997. ÚPV Praha, 19.5.2020.
Mikyška, A., Krofta, K.: Pivo kvašené nepivovarskou kulturou a chmelené chmelo-sladovým preparátem. UV č. 34346. ÚPV Praha, 1.9.2020.

Výsledky G, prototyp, funkční vzorek
Citace
Dienstbier, M., Hartman, I.: Zařízení pro určení barvy sladu s optickým výstupem pro připojení ponorné optické světlovodné sondy nebo externího držáku kyvet. 2016.
Dienstbier, M., Hartman, I.: Zařízení pro určení barvy sladu s vestavěným držákem kyvet. 2017.

Výsledky N, certifikované a akreditované metodiky a specializované mapy
Citace
Krofta, K., Mikyška, A., Jurková, M., Klapal, I., Mravcová, L., Vondráčková, P.: Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmelech z ročníkové sklizně.Certifikovaná metodika. ÚKZÚZ, Hroznová 2, Brno (UKZUZ 122792/2017), 2017. ISBN 978-80-86836-15-7.
Dušek, M., Olšovská, J.: LC-MS/MS stanovení pesticidů ve chmelu metodou QuEChERS v kombinaci s disperzní SPE. Certifikovaná metodika. MZe,Odbor zemědělských komodit (čj. 25495/2019-MZE-18140), 2019. ISBN 978-80-86576-84-8.
Mikyška, A., Dušek, M., Jurková, M., Jandovská, V., Vrzal, T., Slabý, M., Psota, V.: Možnosti zvýšení obsahu polyfenolových látek v pivu volbou surovin a technologie.Certifikovaná metodika. Odbor potravinářský, MZE ČR(1/2020-1812), Osvědčení vydáno 14.9.2020.
Svobodová, I., Spáčilová, V., Hartman, I., Míša, P.: Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství.Certifikovaná metodika. 2017. ISBN 978-80-87555-15-6.
Horák, T., Štěrba, K., Olšovská, J.: Stanovení obsahu fluoru ve vedlejších pivovarsko-sladařských produktech.Certifikovaná metodika. MZe ČR (4/2016), 2016. ISBN 978-80-86576-70-1.
Psota, V., Musilová, M.: Systém hodnocení odrůd pšenice pro pivovarské účely .(Certifikovaná metodika). ÚKZÚZ Brno, (UKZUZ 223652/2019), 12.12.2019. ISBN ISBN 978-80-86576-90-5 .
Pluháčková, H., Běláková, S., Benešová, K., Svoboda, Z., Horáčková, L., Boško, R.: Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice.Certifikovaná metodika. Odbor rostlinných komodit, MZE ČR, 25.1.2019. ISBN 978-80-7509-619-7.

Výsledky R, software
Citace
Cerkal, R., Fajman, M., Olšovská, J.: Aplikace pro stanovení staré chuti piva (software), 2019.

Výsledky x-1, ostatní výstupy – přednáška na konferenci/semináři
Citace
Vrzal, T., Olšovská, J.: Senzorické stárnutí piva a metoda pro jeho rychlé, mobilní a objektivní stanovení. 27. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 2017.
Piacentini, K., Běláková, S., Benešová, K., Pernica, M., Rocha, L., Savi, G., Hartman, I., Čáslavský, J., Correa, B.: Deoxynivalenol and zearalenone stability during the malting and brewing processes. 41st Mycotoxin Workshop in Portugal, Lisbon, May 6-8, 2019.
Běláková, S., Benešová, K., Svoboda, Z., Mikulíková, R., Pernica, M.: Vybrané mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu. Mykotoxiny 2018, Praha, 13. - 14. 9. 2018.
Slabý, M., Olšovská, J.: Filtrovatelnost Českého piva na membránových filtrech. Seminář: Membránové procesy v potravinářství, Praha, 2017.
Štěrba, K., Vrzal, T., Olšovská, J.: Sensorische Alterung von Bier und Methode für seine schnelle, mobile und objektive Bestimmung. 92. MEBAK Tagung, Biella, Italien, 5.10.2018.
Dušek, M., Olšovská, J.: Rezidua pesticidů v pivu – existují rizika?. 27. Pivovarsko sladařské dny, Olomouc, 2017.
Dušek, M., Olšovská, J.: Nová multireziduální analýza pesticidů ve chmelu. 38.Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 26.10.2016.
Mikyška, A., Dušek, M., Jurková, M., Vrzal, T.: Studium obsahu flavonoidů a prenylflavonoidy v českých odrůdách chmele. 27. Pivovarsko sladařské dny, Olomouc , 26-27.10.2017.
Dienstbier, M., Hartman, I.: Metody pro stanovení barvy sladu. 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Dušek, M., Olšovská, J.: A one-year experience with pesticide residue analysis in hops using QuEChERS based method: Living up to expectations or blind alley?. 54th North American Chemical Residue Workshop, Naples, FL, USA, 2017.
Sachambula, L., Psota, V., Horáková, V.: Sladovnická kvalita ozimé a jarní pšenice ze sklizně 2013 – 2015. 38. Pivovarsko-sladařský seminář, Plzeň, 26. 10. 2016. .
Běláková, S.: Přepěňování piva a jeho příčiny. 27.Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc, 26.10.-27.10.2017.
Dušek, M., Olšovská, J.: Pesticide residue analysis in Hops: analysts' nightmare or unique opportunity to push pesticide residue analysis forward. North American Chemical Residue Workshop, St. Pete Beach, Florida, USA, 17.6.-20.6.2016 .

Výsledky J-imp, odborný článek obsažený v databázi Web of Science
Citace
Pluháčková, H., Gregor, T., Boško, R., Běláková, S., Svoboda, Z., Benešová, K.: Fortification of Beer with Extracts of the Selected Czech Medicinal Herbs and Plants . KVASNÝ PRŮMYSL 66(4): 314-319, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.314 .
Běláková, S., Wawroszová, S., Benešová, K.: The occurrence of mycotoxins in beers from retail shops. Kvasny Prum. 63(6): 293-297, 2017, DOI: 10.18832/kp201728.
Svoboda, Z., Mikulíková, R., Myslivcová, P., Běláková, S., Benešová, K.: Low-Molecular Weight Proteins in Malt and Gushing . KVASNÝ PRŮMYSL 64(2): 46-49, 2018, DOI:10.18832/kp201811.
Slabý, M., Štěrba, K., Olšovská, J.: Filtration of beer - A review. KVASNÝ PRŮMYSL 64(4): 173-184, 2018, DOI: 10.18832/kp201823.
Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Analysis of multiresidue pesticides in dried hops by LC–MS/MS using QuEChERS extraction together with dSPE clean‐up. J. Inst. Brew. 124(3): 222-229, 2018, DOI:10.1002/jib.490.
Granda, L., Rosero, A., Benešová, K., Pluháčková, H., Neuwirthová, J., Cerkal, R.: Content of Selected Vitamins and Antioxidants in Colored and Nonpigmented Varieties of Quinoa, Barley, and Wheat Grains. Journal of Food Science 83(10): 2439-2447, 2018, DOI: 10.1111/1750-3841.14334.
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Activity of proteolytic enzymes during malting and brewing. Kvasny Prum 63(1): 2-7, 2017, DOI: 10.18832/kp201701.
Sachambula, L., Psota, V., Musilová, M., Horáková, V., Přinosil, A., Adámková, K., Adam, M.: Malting quality of spring wheat varieties. Kvasny Prum. 63(6): 314-322, 2017, DOI: 10.18832/kp201731.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., Dienstbier, M.: Plasma technology in food industry: mini-review. Kvasny Prum. 63(3): 134-138, 2017, DOI: 10.18832/kp201716.
Psota, V., Musilová, M., Sachambula, L., Horáková, V., Přinosil, A., Šmíd, F., Adámková, K., Adam, M.: Malting quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) . KVASNÝ PRŮMYSL 64(6): 302-313, 2018, DOI: 10.18832/kp201832 .
Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Tracking, Behavior and Fate of 58 Pesticides Originated from Hops during Beer Brewing. Journal of Agricultural and Food Chemistry 66(38): 10113-10121, 2018, DOI:10.1021/acs.jafc.8b03416.
Benešová, K., Běláková, S., Mikulíková, R., Svoboda, Z.: Determination of proteolytic enzyme activity during malting . KVASNÝ PRŮMYSL 64(6): 318-322, 2018, DOI: 10.18832/kp201838.
Běláková, S., Havelka, Z., Bohatá, A., Hartman, I., Kábelová, H., Kříž, P., Dienstbier, M., Bartoš, P., Špatenka, P.: The effect of treatment of barley grain and malt with low-temperature plasma discharge on the malt gushing potential . KVASNÝ PRŮMYSL 64(6): 314-317, 2018, DOI: 10.18832/kp201837.
Vrzal, T., Štěrba, K., Jurková, M., Olšovská, J.: The usage of a reflectometric method for 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde determination as a stale flavor sensor for beer. Food Packageing and Shelf Life 19(March 2019): 1-6, 2019, DOI:10.1016/j.fpsl.2018.11.011.
Piacentini, K.C., Běláková, S., Benešová, K., Pernica, M., Savi, G.D., Rocha, L.O., Hartman, I., Čáslavský, J., Correa, B.: Fusarium Mycotoxins Stability during the Malting and Brewing processes. Toxins 11(5): nestránkováno-2019, DOI:10.3390/toxins11050257.
Mikyška, A., Dušek, M., Slabý, M.: How does fermentation, filtration and stabilization of beer affect polyphenols with health benefits. KVASNÝ PRŮMYSL 65(4): 120-126, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.120.
Mikyška, A., Dušek, M.: How wort boiling process affects flavonoid polyphenols in beer. KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 192-200, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.192 .
Mikyška, A., Jurková, M.: Varietal specificity of polyphenols, free phenolics and antioxidant potential in hops. KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 178-185, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.178 .
Ščigelová, M., Dušek, M., Jandovská, V., Olšovská, J.: Proteomic Analysis of Wort with Focus on Potential Differentiation of Malting Barley Cultivars . KVASNÝ PRŮMYSL 65(6): 186-191, 2019, DOI: 10.18832/kp2019.65.186 .
Havelka, Z., Běláková, S., Bohatá, A., Hartman, I., Kábelová, H., Kříž, P., Benešová, K., Dienstbier, M., Bartoš, P., Špatenka, P.: The effect of low-temperature plasma discharge on mycotoxin content in barley and malt . KVASNÝ PRŮMYSL 65(5): 158-165, 2019, DOI:10.18832/kp2019.65.158.
Psota, V., Musilová, M.: System for the evaluation of malting quality of wheat varieties. KVASNÝ PRŮMYSL 66(1): 232-238, 2020, DOI:10.18832/kp2020.66.232.
Horák, T., Štěrba, K., Olšovská, J.: Quantitative determination of fluorine in spent grain and brewery yeast. Journal of the Institute of Brewing 121(2): 193-196, 2015, DOI: 10.1002/jib.217.
Straková, L., Nesvadba, V., Křivánek, J., Slabý, M., Vrzal, T., Charvátová, J., Cerkal, R., Olšovská, J.: Sensorial character of beer dry hopped with new Czech genotypes of hops with a specific flavor . KVASNÝ PRŮMYSL 66(6): 372-381, 2020, DOI:10.18832/kp2019.66.372.
Dušek, M., Jandovská, V., Mikyška, A., Olšovská, J.: Novel and efficient approach to identify hop cultivars (Humulus lupulus L.) using cultivar identification diagram strategy based on fingerprint of flavonol di- and tri-O-glycosides. European Food Research and Technology 247: 651-662, 2021, DOI: 10.1007/s00217-020-03653-2, Q2.
Kinčl, T., Dostálek, P., Brányik, T., Olšovská , J.: High-gravity brewing without adjuncts – The effect on beer parameters . LWT 148(August 2021)2021, DOI:10.1016/j.lwt.2021.111755.

Výsledky x-3, ostatní výstupy - poster
Citace
Havelka, Z., Běláková, S., Bohatá, A., Hartman, I., Kábelová, H., Kříž, P., Benešová, K., Dienstbier, M., Bartoš, P., Špatenka, P.: Vliv ošetření pomocí výboje nízkoteplotního plazmatu na obsah deoxynivalenolu a deoxynivalenol-3-glukosidu v ječmeni a sladu (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Běláková, S., Šusta, J., Benešová, K., Svoboda, Z., Matoulková, D., Havelka, Z., Kříž, P., Hartman, I.: Predikce gushingu ve sladu (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Krofta, K., Mikyška, A.: Nový chmelo-sladový preparát pro simultánní hořčení a dobarvení piva. (poster). 28. pivovarsko-sladařské dny, Plzeň, 31.10.-1.11.2019.
Slabý, M., Olšovská, J., Štěrba, K.: Filterability of Czech beer (PGI) at membrane filtres. (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 8-12 April 2018.
Vrzal, T., Štěrba, K., Jurková, M., Olšovská, J.: Sensory aging of beer and method for its rapid, mobile and objective determination (poster). 13th International Trends in Brewing, Ghent, Belgium, 8-12 April 2018.
Wawroszová, S., Rocha, L., Piacentini, K., Pernica, M., Boško, R., Pospíchalová, M., Běláková, S.: Determination of seventeen mycotoxins in brailian brewing barley (poster). 9th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS, Prague, Czech Republic, November 5–8, 2019.
Pernica, M., Piacentini, K.C., Běláková, S., Benešová, K.: Využití imunoafinitních kolonek DZT pro stanovení mykotoxinů v brazilském ječmeni a sladu (poster). Mykotoxiny 2018, Praha, 13. - 14. 9. 2018.

Výsledky x-5, ostatní výstupy - kapitola/část kapitoly v ročence/kalendáři
Citace
Horák, T., Olšovská, J., Štěrba, K.: Stanovení obsahu fluoru ve vedlejších pivovarsko-sladařských produktech. Pivovarský kalendář 2017. VÚPS, a.s., Praha, 2016, pp. 126-129, ISBN 978-80-86576-73-2.

Výsledky D, stať ve sborníku evidovaném v databázích WoS nebo SCOPUS
Citace
Pernica, M., Piacentini, K. C., Boško, R., Běláková, S.: The determination of deoxynivalenol and zearalenone in barley from Brazil and malted barley. MendelNet 2019 Proceedings of 26th International PhD Students Conference. Brno , Mendel University in Brno , p. 596 - 600, 2019. ISBN 978-80-7509-688-3, WOS::000576735500107.
Fojtíková, L., Puháčková, H., Svoboda, Z.: Variability of the content and composition of lavender medical (Lavandula angustifolia P. MILL.) essential oils of different origin. MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno, Mendelova univerzita v Brně, p. 532 - 536, 2017. ISBN 978-80-7509-529-9, WOS:000440194500094.
Boško, R., Pluháčková, H., Svoboda, Z.: Variability of the essential oil content in lavender (Lavandula angustifolia p. mill.). MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno, Mendelova univerzita v Brně, p. 23 - 27, 2015. ISBN 978-80-7509-363-9.
Boško, R., Pluháčková, H., Běláková, S.: The optimization of methods for phenolic compounds determination in elderberry (Sambucus nigra L.). MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno, Mendelova univerzita v Brně, p. 514 - 519, 2017. ISBN 978-80-7509-529-9, WOS: 00044019450009.

Výsledky J-ost, odborný recenzovaný článek neevidovaný ve WoS ani Scopus
Citace
Dienstbier, M., Hartman, I., Gabriel, P.:Zařízení pro stanovení barvy sladu. KVASNÝ 1(Speciální číslo): 5-8, 2019.
Hartman, I.: Reakce odrůd sladovnického ječmene na pěstování v režimu nízkých vstupů („low - input“) a ekologickém režimu II. část . Obilnářské listy 25(3-4): 90-93, 2017.
Slabý, M., Brožová, M., Olšovská, J.:Filtrovatelnost Českého piva CHZO na membránových filtrech. KVASNÝ 1(3): 16-23, 2019.